artykuł nr 1

Uchwała Nr 224.XXXI.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.03.2017

 Uchwała Nr 224.XXXI.2017
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 29 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice
Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016r. poz.446 z późn.zm.) i art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60) w zw. z art.131 ust.4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59)
Rada Gminy Kłomnice uchwala:
§ 1. W uchwale Nr 213.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice wprowadza się zmianę polegającą na tym, że tabela zamieszczona w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
Lp.
Kryterium
Liczba punktów
1
Dziecko objęte obowiązkiem przedszkolnym,  ubiegające się o przyjęcie do przedszkola
35
2
Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie albo rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący kandydata, pracują/pracuje, uczą się/uczy się w trybie dziennym lub wykonują/wykonuje rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą
20
3
Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
15
4
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do przedszkola/oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Kłomnice
5
5
Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, przy której znajduje się przedszkole/ oddział przedszkolny
5
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
Uzasadnienie
W dniu 9 lutego 2017 roku Rada Gminy Kłomnice przyjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice. W uchwale niniejszej organ prowadzący określił 6 kryteriów samorządowych, branych pod uwagę na II etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Niniejsze kryteria wraz z wartością punktową zachowane zostały w treści niezmienionej w stosunku do dotychczas obowiązujących, określonych Uchwałą nr 96.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015r., która straciła moc w dniu 26 stycznia 2017 roku.
W dniu 22 lutego 2017 roku w sprawie niniejszej uchwały skontaktował się z ZEAS Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach sugerując konieczność zmian w stosunku do kryteriów umieszczonych w § 1 uchwały. Zapisy Art.131 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe wskazują konieczność zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Jednocześnie podział na korzystanie przez kandydata z opieki w przedszkolu w wymiarze powyżej 5 godzin i do 5 godzin deklarowane jest na etapie rekrutacji i nie musi przekładać się na fizyczne przebywanie dziecka w przedszkolu.
Tym samym uzgodniono, iż najlepszą opcją będzie zmiana drugiego kryterium, nadając mu treść: „Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie albo rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący kandydata, pracują/pracuje, uczą się/uczy się w trybie dziennym lub wykonują/wykonuje rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą”, przy jednoczesnym usunięciu kryterium nr 3.
W przypadku zatwierdzenia niniejszej zmiany uchwały placówki oświatowe zostaną poinstruowane w zakresie oceny punktowej wniosków rekrutacyjnych przez Komisje Rekrutacyjne.