artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice

 Kłomnice, dnia 21.12.2016r.

GP.OŚ-OŚ.6220.4.2016
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
Z DNIA 21.12.2016r.
  
Działając na podstawie art. 49 i 61 § 4 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353, ze zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 71 ).
 
zawiadamiam
 
że w dniu 09.12.2016 r. na wniosek Pana Stanisława Soluch BIURO USLUGOWO-HANDLOWE „WOD-BUD” s.c.,  42-100 Kłobuck, ul. Parkowa 4a, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Rzerzęczyce ul. Witkowska, Bagnista, Polna, Malownicza oraz w miejscowości Witkowice ul. Leśna, Główna, gm. Kłomnice”.
Z dokumentacją złożoną do wniosku można się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój nr 201, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek  7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00, - piątek 7:30 - 15:30 w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia.