artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn.2016-08-31

Informuję, że w związku ze stwierdzoną oczywistą omyłką pisarską w treści Zarządzenia Nr 136/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku, zarządzenie to zostało zmienione Zarządzeniem Nr 144/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku. Zmiana dotyczy korekty nazwy stanowiska, na które ogłoszony został nabór. Ponieważ błąd dotyczył wyłącznie określenia stanowiska, to wszystkie pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian, a termin do składania ofert zostaje wydłużony do dnia 15 września 2016 roku.