artykuł nr 1

Zarządzenie nr 193/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2016

 OR.0050.193.2016

 
 Zarządzenie Nr 193/2016
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.
 
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2016r.
 
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 94.XVIII.2015 z dnia 29.12.2015r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2016 rok oraz na podstawie  art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.  W związku z bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2016 rok jak w załączniku nr 1.
 
§ 2. Zmiany nie mają wpływu na ogólną wartość wydatków.
Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Załącznik nr 1257 KB