artykuł nr 1

Zarządzenie nr 167/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.11.2016

 OR.0050.167.2016

 
Zarządzenie Nr 167/2016
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 03.11.2016 r.
 
w sprawie: przyjęcia w użyczenie części nieruchomości wraz z urządzonym placem zabaw w miejscowości Nieznanice.
 
  Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r.,poz.446 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 130, poz.2644 z dnia 24 lipca 2009 r.
Zarządza się co następuje:
§1.
Użyczyć bezpłatnie na okres 3 lat część nieruchomości tj. ok 0,06 ha, wraz z urządzonym placem zabaw, znajdującym się na działce 259 o pow. 0,1394 ha, obręb Nieznanice, stanowiącej własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieznanicach na podst. Postanowienia sądowego  o syg. akt II Ns 712/05.
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.