artykuł nr 1

Zarządzenie nr 153/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.09.2016

 OR.0050.153.2016

Zarządzenie Nr 153/2016
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 29.09.2016 roku
 
w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 
  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U z 2016r, poz. 446), oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
 
Wójt Gminy Kłomnice
zarządza, co następuje:
 
§ 1
Ogłasza i przeprowadza konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 
§ 2
1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 5 października 2016 r.
do  26 października 2016 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.
§ 2
Treść ogłoszenia w sprawie konsultacji społecznych Rocznego Programu Współprac y Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 wraz z załącznikami (tj. Projekt Programu Współpracy oraz formularz zgłaszania opinii i uwag do projektu) zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kłomnicach www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Kłomnicach.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.