artykuł nr 1

Zarządzenie nr 144/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.08.2016

OR.0050.144.2016

Zarządzenie Nr 144/2016
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

 
zmieniające zarządzenie Nr 136/2016
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446,) art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kłomnicach oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych w Gminie Kłomnice, wprowadzonym Zarządzeniem nr 39/2009 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04 marca 2009 r.,
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
W zarządzeniu Nr 136/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25 sierpnia 2016 roku wprowadza się zmianę polegającą na tym, że w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„1. Ogłasza się nabór na wolne urzędnicze samodzielne  stanowisko pracy podinspektor  d/s gospodarki mieszkaniowej i obrotu ziemią w Urzędzie Gminy Kłomnice w wymiarze pełnego etatu.”.
 
 
§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.