artykuł nr 1

Protokół Nr XXVII.2016

 
Protokół Nr XXVII.2016
z XXVII sesji Rady Gminy Kłomnice 
odbytej w dniu 24.11.2016r.
 
 XXVII sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 24.11.2016r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00.
Sesji przewodniczył p. Adam Worwąg – Przewodniczący Rady Gminy.
Obecni na posiedzeniu wg. załączonych list obecności. W obradach sesji wzięło udział 14 radnych (Radny A. Wilk - nieobecność usprawiedliwiona).
XXVII sesję Rady Gminy Kłomnice otworzył jej Przewodniczący, powitał wszystkich przybyłych radnych, Zastępcę p. W. Jędras, Przewodniczących Komisji stałych: p. K. Wilkoszewskiego, p. A. Kozę, p. W. Szymczyka, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. S. Jurczyka, Wójta, V-ce Wójta,Skarbnika, Radcę prawnego- p. B. Łasińską, radnego powiatowego w osobie p. Leszka Wiśniewskiego, sołtysów, kierowników, dyrektorów, jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy i wszystkich tych, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach, po czym stwierdził że sesja jest prawomocna, ponieważ uczestniczy w niej 13 radnych. (Radny G. Rachwalik spóźnił się na otwarcie posiedzenia).
Przewodniczący Rady Gminy w związku z dużą obecnością laureatów, którzy dzięki szczególnym osiągnięciom promują gminę Kłomnice poprosił Wójta o zabranie głosu.
P. Piotr Juszczyk – Wójt Gminy Kłomnice podziękował obecnym laureatom za wysokie osiągnięcia, a następnie razem z przedstawicielami Rady Gminy wręczył listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe. Lista laureatów: Roman Cisowski, Karolina Bajor, Julia Drożdżyńska oraz Bartosz Bąk. W ramach podziękowań uczennica Gimnazjum ZS w Garnku Julia Drożdżyńska zaprezentowała wszystkim obecnym swój talent wokalny, w krótkim repertuarze muzycznym.
Zgodnie z Postanowieniem Nr 8/2016 Przewodniczący p. Adam Worwąg odczytał porządek XXVII sesji, łącznie z poinformowaniem o wykreśleniu pkt 13 z proponowanego porządku obrad, po czym zwrócił się z zapytaniem czy są inne propozycje lub uwagi do odczytanego porządku obrad.
Nie było żadnych innych propozycji przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad sesji:    
 - za w/w porządkiem obrad głosowali wszyscy obecni radni, a przedstawiał się on następująco:
1.   Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy. 
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3.   Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5.   Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
6.   Przyjęcie interpelacji i zapytań 
7.   Zmiany w budżecie gminy na 2016 rok – uchwała. 
8.   Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok. 
9.   Ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. 
10.  Przyjęcie uchwał w sprawie: 
a)   Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 b) Organizacja wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice.
 c)   Nadanie statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w gminie Kłomnice
 d) Uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
 e)   Dotacja przedmiotowa na rok 2016 dla Centrum integracji Społecznej w Kłomnicach – samorządowego zakładu budżetowego.
f)   Dotacja przedmiotowa na rok 2017 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – samorządowego zakładu budżetowego.
g) Nadanie nazw ulic we wsi Michałów Rudnicki.
h) Nadanie nazw ulic we wsi Chorzenice. 
11.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
12.  Wolne wnioski i komunikaty.
13.  skreślony
14.  Podtrzymanie stanowiska w sprawie skarg na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach – uchwały.
15.  Zamknięcie obrad sesji. 
ad.pkt.5
Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: 
1)   Jarosław Łapeta
2)   Wojciech Milczarek
3)   Stanisław Matuszczak
 
ad.pkt.4
Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z ostatniej sesji był dostępny w biurze Rady Gminy i był wyłożony przed sesją. Każdy kto chciał mógł się z nim zapoznać. Poza tym jest zamieszczany w BIP Urzędu Gminy i zaproponował, by przyjąć go bez odczytywania.
 - za takim przyjęciem głosowali wszyscy obecni radni.
 
 ad. pkt 6
Interpelacje na piśmie złożyła radna p. A. Koza w sprawie uzupełnienia oświetlenia ulic oraz wymiany uszkodzonych belek na moście w Rzekach Małych oraz uzupełnić tłuczniem dziury na drodze ul. Polna  – zał. do protokołu.
Zapytanie złożył p. A. Śpiewak w sprawie frezu, którego można wykorzystać na drogi po scaleniowe, a pozyskanego od firmy wykonującej nawierzchnię drogi Witkowice- Rzerzęczyce. Dodatkowo radny A. Śpiewak zaznaczył, że frez od tej firmy został przewieziony na prywatną działkę na ul. Spacerową, co znacząco zniszczyło nawierzchnię. W związku powyższym, padło pytanie czy ta nawierzchnia zostanie naprawiona przez ową firmę czy gminę?
 
Następnie głos zabrał p. L. Wiśniewski – radny powiatowy, który wytłumaczył nieobecność 2 radnych powiatowych oraz przeszedł do omawiania informacji z powiatu. Po pierwsze przyznano środki w Urzędzie Marszałkowskim na scalenie gruntów wsi: Zawada, Zberezka, Śliwaków. W projekcie budżetu powiatu na 2017 rok umieszczono realizację drogi Witkowice- Rzerzęczyce na sumę ok. 1,5 mln zł. Następnie w odpowiedzi na pytania p. A. Śpiewaka odnośnie zniszczonej ul. Spacerowej poinformował, że dziś zostaną przeprowadzone w tym temacie rozmowy z Panią Dyrektor. Na zakończenie radny powiatowy udzielił odpowiedzi na pytania zadane na poprzedniej sesji, a mianowicie teren zgłaszany przez sołtyskę Kłomnice-Zdrowa zostanie uporządkowany, wycinka drzew przy drodze Rzerzęczyce-Kuchary wystąpiono do Wydziału Geodezji o sprawdzenie czy te tereny należą do powiatu, jeśli tak to zostaną usunięte, a także planowana jest przebudowa niebezpiecznego zakrętu na w/w drodze. Dodatkowo poinformował, że odnośnie drogi w Pacierzowie są prowadzone rozmowy z Urzędem Miasta w sprawie naprawy usterek, natomiast w sprawie zatoczki z Rzek radny powiatowy osobiście wykona oględziny, gdyż Powiatowy Zarząd Dróg nie widzi w tym miejscu zagrożenia dla bezpieczeństwa. Na zakończenie p. L. Wiśniewski poprosił o zwolnienie z obrad sesji, gdyż musi udać się na sesję Rady Powiatu. Przewodniczący p. A. Worwąg przychylił się do prośby oraz dodał, aby radny powiatowy poinformował, aby w „Wieściach Powiatowych” pamiętać o gminie Kłomnice, bo w aktualnym nr zabrakło informacji o współfinansowaniu drogi powiatowej przez naszą gminę.
 P. W. Jędras opuściła posiedzenie Rady Gminy razem z p. E. Baran – sołtys wsi Śliwaków w wyniku reprezentowania gminy na „Forum Sołtysów”.
Następnie udzielono głosu p. W. Rakowi, który poinformował, aby zmienić znak przy moście na Rzekach, gdyż aktualny to 2,5 tony, a należałoby zwiększyć tonaż.
Kolejno głos zabrała przedstawicielka mieszkańców ul. Błonie na Kuźnicy, aby przeprowadzić remont w/w drogi. P. Róża Wiewióra zgłosiła, aby załatać dziury na dawnym „pasterniaku” obok przedszkola oraz zapytała jaka była przyczyna braku realizacji projektu na remont ul. Poprzecznej.
 Na zakończenie sołtys sołectwa Adamów p. M. Ociepa zgłosiła zły stan drogi na ul. Żabiej w Adamowie, która wymaga pilnego remontu.
ad.pkt.7
Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok – zał. do protokołu.
S. Matuszczak – odczytał w/w projekt. Do projektu uwag nie zgłoszono.
Głos zabrała p. E. Dąbrowska Skarbnik Gminy omawiając szczegółowo zmiany w budżecie na 2016 rok.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
 - za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych 
- przeciw – 0 
- wstrzymał się od głosu – 0 radny
 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu
 
 ad. pkt 8
 
Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.– zał. do protokołu.
J. Łapeta– odczytała projekt w/w uchwały. Do projektu uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący poinformował, że stawki od środków transportowych został obniżony już w tamtym roku, aby pozyskać nowych przedsiębiorców.
W tym temacie głos zabrał p. Wójt, który potwierdził, że od 8 m-cy gmina starała się o pozyskanie leasingu, dlatego podatek został obniżony do minimalnych stawek. Aktualnie pozyskaliśmy jedną firmę, która już zrejestrowała 40 pojazdów.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem – głosowało 13 radnych.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
 
ad. pkt 9a
 
Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - zał. do protokołu.
W. Milczarek – odczytał w/w projekt uchwały. Do projektu uwag nie zgłoszono.
Głos zabrał p. Wójt, który wyjaśnił, że stawki dot. działalności gospodarczej są niezmienne od 3 lat i ich wysokość nie jest najwyższa, a w przyszłości można zastanowić się nad obniżeniem. W odniesieniu do pozostałych stawek podatku od nieruchomości, także zwrócono uwagę, że powyższe stawki nie są najwyższe, a w porównaniu z innymi gminami znajdujemy się w czołówce najbardziej korzystnych stawek dla podatnika.
P. A. Śpiewak podsumował uchwały o podatkach zwracając uwagę na korzystne stawki. W sprawie projektu uchwały od środków transportowych przypomniał, że stawki zostały obniżone po to, aby zyskać nowych oraz zatrzymać „naszych” przedsiębiorców, a jeśli zwiększą się dochody gminy z tytułu tego podatku w przyszłości można będzie pomyśleć o obniżeniu podatków od działalności gospodarczej.
P. H. Przech poprosił, aby zestawienie podatków opublikować w „Gazecie Kłomnickiej”.
P. Z. Modlasiński zapytał dlaczego od nieruchomości gospodarczej stawka wynosi 19 zł, a od świadczeń zdrowotnych tylko 4,16 zł?
Inspektor ds. księgowości podatkowej i wymiaru p. M. Dumin odpowiedziała, że powyższa stawka jest stawką ustawowo najwyższą opublikowaną w obwieszczeniu Ministra Finansów.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 13 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad. pkt 10a
 
Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 - zał. do protokołu.
S. Matuszczak – odczytał w/w projekt uchwały.
Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i archiwum p. K. Duda omówiła szczegółowo projekt uchwały, sposób przeprowadzonych konsultacji nad w/w projektem, uwzględnione uwagi przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Przewodniczący udzielił głosu p. H. Przech Prezesowi Lokalnego Forum Obywatelskiego i Samorządowego, który wyraził swoje uwagi m.in.: brak partnerstwa, złamanie prawa w sprawie określenia terminu składania do rady Gminy sprawozdania – jest 30 maja, a według ustawy winno być 30.04., brak rzetelnych konsultacji, brak rozpatrzenia sprawozdania przez Radę Gminy na sesji, stworzyć warunki do partnerstw tj. dyżur urzędnika w soboty.
Pan Wójt w odpowiedzi zapewnił, że uchwała z powyższym Programem zostanie przesłana do Wydziału Nadzoru, w celu sprawdzenia pod względem prawnym. W temacie rozliczenia organizacji informacja jest ogłaszana na BIP-ie, aby każdy mieszkaniec oraz członek organizacji pozarządowej miał wgląd do powyższych dokumentów.
W kwestii formalno-prawnych głos zabrała p. B. Łasińska, która przytoczyła art 5a ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – tekst art. przytoczony  z obowiązującego aktu prawnego z 2016 roku – który jednoznacznie wskazuje na datę 31 maja jako termin składania sprawozdania. Radca prawny potwierdziła zgodność projektu uchwały z obowiązującymi przepisami.
Do uwag  p. H. Przecha opinię wyraził radny p. A. Śpiewak, który poinformował, że jest działaczem społecznym od 25 lat i przez te lata zaobserwował znaczną poprawę we współpracy pomiędzy urzędem, a organizacjami. Także dodał, że na terenie gminy działa około 35 stowarzyszeń i żadne nie wnoszą uwag do projektu poza tym jednym stowarzyszeniem, a nie można zmieniać całego programu pod jedno stowarzyszenie.
Więcej  uwag nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 13 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad. pkt 10b
 
 Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie Organizacja wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice– zał. do protokołu.
J. Łapeta  – odczytała w/w projekt uchwały. Do projektu uwag nie zgłoszono.
Głos zabrał Kierownik ZEAS-u p. R. Gonera, który poinformował, że od połowy 2015 roku zaczęła obowiązywać zmieniona ustawa o samorządzie gminnym oraz zmieniono inne ustawy m.in. o systemie oświaty. Powyższe zmiany umożliwiły utworzenie Centrum Usług Wspólnych, która ma za zadanie centralizacji obsługi finansowo-księgowej wszystkich jednostek jakie działają na terenie danego samorządu, aby m.in. obniżyć koszty księgowości. Wszystkie ZEAS-y funkcjonują do końca roku 2016, a od stycznia 2017 zaczynają funkcjonować jako Centrum Usług Wspólnych. Oprócz placówek oświatowych planowane są rozmowy z Dyrektorami GOK-u oraz BP w celu przejęcia obsługi tych jednostek.
p. S. Jurczyk- Jaki jest koszt utrzymania Centrum w porównaniu z przekazaniem obowiązków na placówki oświatowe?
p. Wójt- Robimy wszystko, aby minimalizować koszty i zwiększyć jakość usług, gnie nie jest wyobrażalne zatrudniać księgowe na ½ etatu w każdej placówce oświatowej bo od tego jest ZEAS. Zmiany te jak już Kierownik wspomniał nie wprowadzą zwiększenia etatów.
p. R. Gonera – na chwilę obecną zatrudnienie w ZEAS wynosi 4,75 etatu, koszt wynagrodzenia brutto + wynagrodzenie dodatkowe w skali roku to koszt wysokości ok. 245 tys zł. Jeśli chodzi o propozycję radnego, gdzie każda placówka ma mieć swojego księgowego na ½ etatu to koszt w skali roku ok. 234 tys zł i 4,5 etatu. Jednak trzeba podkreślić, że ZEAS dodatkowo wykonuje to dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych, obsługa systemu informacji oświatowej, obsługa programów rządowych, wyprawka szkolna dla uczniów itp., gdzie Wójt Gminy Kłomnice na obsługę pozostałej działalności jaką wykonuje ZEAS powinien przeznaczyć 1,5 etatu. Gdzie koszt całkowity wzrósłby do 312 tys zł rocznie, gdzie w porównaniu ZEAS generuje koszty w wysokości 244 tys zł.
Następnie p. S. Jurczyk przedstawił propozycję przekazania  prowadzenia księgowości budżetowej do biura podatkowego, gdzie roczny koszt byłby w wysokości 200 tys. zł.
W odpowiedzi p. R. Gonera zaznaczył, że prawnie nie ma możliwości zlecania obsługi jednostek sektora publicznego podmiotom z zewnątrz.
Radny p. A. Śpiewak oraz p. B. Kanoniak Dyrektor ZS w Kłomnicach poparli powyższy projekt uchwały.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 13 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad. pkt 10c
 
Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w gminie Kłomnice – zał. do protokołu.
W. Milczarek – odczytał w/w projekt uchwały.
Do projektu uwag nie zgłoszono.
Głos zabrał p. R. Gonera, który omówił szczegółowo projekt powyższej uchwały. Dodatkowo poinformował, że do tej pory ZEAS działał na przepisach ustawy o oświacie, a teraz na przepisach ustawy o samorządzie gminnym – zmiana podstawy prawnej.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 13 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
 
 ad. pkt 10d
 
Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie dotacji przedmiotowa na rok 2016 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – samorządowego zakładu budżetowego – załącznik do protokołu.
S. Matuszczak – odczytał w/w projekt.
Do projektu uwag nie zgłoszono.
Głos zabrała p. A. Kubalska Kierownik GOPS odczytując projekt statutu oraz informując, że zmiany mają na celu uporządkowanie uaktualnienie statutu.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 13 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
 
ad. pkt 10 e i f
 
Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektów uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2016 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – samorządowego zakładu budżetowego - załącznik do protokołu.
J. Łapeta– odczytał w/w projekt.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
P. Skarbnik zabrała głos omawiając zmiany w budżecie w związku z przejęciem przez CIS zadań schroniska, w związku z powyższym poinformowano radnych, że w planie zmniejszono o 125 tys zł po stronie Schroniska, a zostanie przeznaczona kwota jako dotacja dla CIS.
P. A. Śpiewak przypomniał, że dążono do zmniejszenia kosztów, a teraz wyliczono miesięcznie stawkę na jednego uczestnika to ile obejmuje to osób, czy kwota nie będzie większa niż kwota przeznaczona dotychczas na schronisko rocznie?
Kierownik CIS-u w odpowiedzi przypomniał, że radni opowiedzieli się za pozostawieniem tam osób, które pracują na schronisku i tak też jest w planie. Nie jest planowane zwiększenie pracowników z Kodeksu Pracy, natomiast co do finansowania uczestników są finansowani z dopłaty. P. Z. Warzyniak omówił także prace jakie aktualnie są wykonywane na schronisku zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, dodatkowo poinformował o ofertach wysyłanych do sąsiednich gmin oraz przeprowadzanych rozmów w celu pozyskania nowych umów.
Następnie P. A.Śpiewak przedstawił swoje wątpliwości w sprawie oszczędności jakie miały być poczynione po przejęciu schroniska przez CIS, a których według załączników do projektów uchwał nie widać.
Przewodniczący A. Worwąg porównał wydatki na schronisko, które wynosiły 700 000 zł na ten rok, a na CIS planowana kwota dotacji to koszt 668 000 zł, czyli widoczne oszczędności to 32 000 zł.
Na zakończenie głos zabrał radny G. Rachwalik, który poinformował, że schronisko prowadzone przez publiczny podmiot zawsze będzie generowało koszty, gdyż prawo zmienia się co chwilę i w przypadku zwiększenia ustawowo stawki na godzinę dla pracownika automatycznie wzrosną koszty utrzymania.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 13 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
 
W. Milczarek – odczytał projekt uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2017 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – samorządowego zakładu budżetowego - załącznik do protokołu.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Głos zabrał p. A. Śpiewak, aby wytłumaczyć sposób podziału całej kwoty, czy kwota 904 zł to koszt jednego uczestnika czy koszt pracownika na cały etat?
P. Skarbnik poinformowała, że kwota dotyczy uczestników i pracowników 64 osób, w tym 50 uczestników i 14 pracowników na etat w 2016 roku, natomiast w 2017 planowane jest podział kwoty na 65 uczestników i 14 pracowników na etat.
P. A. Śpiewak – jeśli uczestnicy dostają dofinansowanie z Urzędu Pracy to na co pójdzie ta kwota 904 zł?
P. Z. Wawrzyniak – ta kwota to sposób rozliczania dotacji a cała kwota to koszty funkcjonowania CIS –u, w tym schroniska.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 12 radnych,
- przeciw – 1 głos,
- wstrzymało się – 0 radnych
 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów – jak w załączeniu.
 
ad. pkt 10g
 
Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Michałów Rudnicki – załącznik do protokołu.
3 radnych opuściło salę sesyjną.
S. Matuszczak – odczytał projekt w/w uchwały.
Do projektu uwag nie zgłoszono
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 10 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
 
ad. pkt 10h
 
Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Chorzenice – załącznik do protokołu.
J. Łapeta – odczytał projekt w/w uchwały.
Do projektu uwag nie zgłoszono.
1 radny wrócił na salę sesyjną.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
 
- za przyjęciem głosowało 11 radnych,
 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie głosów – jak w załączeniu.
 
ad. pkt 11
 
P. Wójt odniósł się do wcześniej zgłoszonych interpelacji. W pierwszej kolejności odnośnie interpelacji radnej p. A. Kozy po nowym roku część z tych próśb zostanie zrealizowana. Odnośnie frezu część została zagospodarowana na ul. Polną, ale pozostała część jak najbardziej sołectwo Rzerzęczyce także zagospodaruje według potrzeb. W sprawie uszkodzonej nawierzchni przez firmę Kierownik Inwestycji zwróci uwagę na powyższy problem, aby firma wykonująca inwestycję nie narażała gminy na dodatkowe koszty.
2 radnych powróciło na salę sesyjną.
Następnie p. Wójt wyraził zadowolenie ze scalenia wsi Zawada, Zberezka, Śliwaków. W sprawie oznakowania mostu na Rzekach zostanie to zmienione w najbliższym czasie. Ul. Błonie Wójt poinformował, że na bieżąco będzie naprawiana, gdyż na całkowity remont potrzeba dużo środków, a są pilniejsze potrzeby jak wykonanie oświetlenia, wodociągów czy kanalizacji. Ul. Żabia w Adamowie temat znany oraz w przyszłym roku remont zostanie wykonany. Odnośnie parkingu przy ul. Sądowej ogromne pieniądze były w poprzednim rozdaniu na rewitalizację aktualnie trzeba łączyć programy, aby otrzymać dofinansowanie np. na remont GOK-u w przyszłości są plany, aby GOK, okolice stawu i pasterniak zagospodarować na centrum rekreacyjno-kulturowe. W sprawie ul. Poprzecznej głos zabrała p. M. Bąk, która wyjaśniła, że póki co jest na bieżąco remontowana, składaliśmy wniosek na dofinansowanie, ale przez szerokość drogi projekt upadł, gdyż nie był zgodny z wymogami.
W następnej kolejności Wójt poinformował o działalności międzysesyjnej, zgodnie z przygotowaną informacją – jak w załączeniu.
 
ad. pkt 12 Wolne wnioski i komunikaty
 
Przewodniczący zapytał czy ktoś z obecnych chce jeszcze zabrać głos.
P. Domański zgłosił remont drogi krajowej w centrum Kłomnic ze względu na zły stan nawierzchni, pilny remont GOK-u, który służy wielu mieszkańcom gminy, rozbudowę przedszkola w Kłomnicach oraz naprawę tablic ogłoszeń w Kłomnicach. Wójt udzielił odpowiedzi.
Jeden radny opuścił salę sesyjną.
Radny p. A. Śpiewak poinformował, że droga Witkowice – Rzerzęczyce jest finansowana ze środków powodziowych pozyskanych przez poseł p L. Burzyńską z Urzędu Wojewódzkiego, gdzie także z tych środków zostanie wyremontowana droga od Kłobukowic do Rzek w następnym roku.
Głos zabrał P. H. Przech zgłaszając, aby w porządku obrad wprowadzić pkt. sprawy różne. Następnie zapytał, dlaczego w ramach współpracy p. H. Przech zgłaszając swoją opinię do projektu uchwały nie został poinformowany o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Przewodniczący p. A. Worwąg odpowiedział, że w porządku obrad pkt. pn: Wolne wnioski i komunikaty, służy do składania wniosków i postulatów przez mieszkańców.
Kolejno głos zabrał p. W. Ciupa, który wyraził swoją opinię w sprawie złego stanu rolnictwa na terenie gminy i braku zainteresowania ze strony władz, aby pomóc w rozwoju np. stypendia dla dzieci uczącej się w szkołach rolniczych, czy organizacja szkolenia nt. hodowli kur na wolnym wybiegu.
Na zakończenie głos zabrał p. W. Rak wyrażając swoje niezadowolenie w sprawie wydatków związanych z cenami za wodę, ścieki, utrzymanie wodociągów i kanalizacji. W tej sprawie odpowiedzi udzielił p. Wójt oraz radny p. A. Śpiewak.
ad.pkt 13
 
skreślony
ad. pkt 14
 
Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skarg na działalność Rady Gminy – jak w załączeniu.
P.W.Milczarek– odczytanie projektu w/w uchwały.
Do projektu uwag nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 12 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
 
P.J. Łapeta – odczytanie projektu w/w uchwały.
Do projektu uwag nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 12 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
 
ad. pkt 16
 
Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXVII sesji Rady Gminy.
 
Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XXVII Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano 
 
Protokołowała:  E. Wilk