artykuł nr 1

Protokół Nr XIX.2016

 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016

z Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 5.01.2016 r
 
Sesji przewodniczył p. Adam Worwąg – Przewodniczący Rady Gminy.
Obecni na posiedzeniu radni wg. załączonej listy obecności (15 osób) oraz Wójt, V-ce Wójt Gminy, Sekretarz Gminy oraz Radca prawny Urzędu Gminy.
XIX Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kłomnice otworzył jej przewodniczący, powitał przybyłych radnych, Wójta, V-ce Wójta, Sekretarza i Radcę prawnego Urzędu Gminy przypominając, że sesja ta zwołana jest na wniosek pięciu radnych z jednym zasadniczym punktem dot. zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego – wniosek w załączeniu.
Następnie stwierdził, że sesja jest prawomocna i odczytał proponowany porządek obrad j.n.:
1. Otwarcie XIX Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
7. Stanowisko Rady Gminy dotyczące Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 77.XIV.2015 z dnia 29.10.2015r w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego – podjęcie uchwały.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
9. Wolne wnioski i komunikaty.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Nikt z radnych nie wniósł uwag ani innych propozycji do w/w porządku obrad.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w porządku obrad głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
ad.pkt.4
Protokół z ostatniej sesji był wyłożony w biurze Rady, każdy kto chciał mógł się z nim zapoznać. Przewodniczący zaproponował, by przyjąć go bez odczytywania.
- za takim przyjęciem – głosowali wszyscy radni.
ad.pkt.5
Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
1.   Matuszczak Stanisław
2.   Milczarek Wojciech
3.   Politański Sylwester
ad.pkt.6
Nikt z radnych nie złożył interpelacji na piśmie.
Zapytania do Wójta Gminy skierowali j.n.:
1) Jędras W.- dlaczego autobus PKS, który wozi dzieci do szkoły w Garnku nie jest oznakowany i jeździ starą trasą, a wiem że specyfikacja jest inna?
2) Politański S.- czy zadanie dot. ul. Łąkowej w Kłomnicach jest już całkowicie zakończone?
3) Matuszczak S.- czy będą posypywane drogi gminne jak będzie ślisko, bo powiat już posypuje?
Wilk A.- chodzi tu o to, kto wygrał przetarg na posypywanie?
Więcej zapytań nie było.
ad.pkt.7
Na początek Przewodniczący odczytał Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 77.XIV.2015 z dnia 29.10.2015r w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego – jak w załączeniu.
Radny Wilk Andrzej poprosił Przewodniczącego o odczytanie Uzasadnienia do uchwały Nr 77.XIV.2015 przesłanego do Wojewody.
W/w Uzasadnienie zostało odczytane – jak w załączeniu.
Radny Wilk wyraził pretensje, że żaden z radnych z tym uzasadnieniem wcześniej się nie zapoznał. Dodał, że od 2004 roku bardzo dużo się zmieniło i zwrócił uwagę, dlaczego nie napisane jest że ten samochód dla klubu został kupiony praktycznie ze środków gminnych jako dotacja celowa. Poza tym zamontowano telebim na działce gminnej dla celów reklamowych. Dalej dlaczego nie dołączono do oświadczeń Zarządu klubu żadnych dokumentów księgowych. My musieliśmy do opinii prawnej takie dokumenty przedłożyć a p. Śpiewak nie. Czy wszystkich traktuje się jednakowo czy nie? Klub ORKAN jest wpisany do Krajowego Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem, który stanowi własność gminy. Dlaczego cały czas opieramy się na 2004 roku i poprosił o odczytanie Wyroku NSA z dnia 1.07.2010 –Art.24F ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, co przewodniczący uczynił, a brzmi on: „ Wykorzystanie mienia komunalnego jest wystarczającą przesłanką do wygaśnięcia mandatu radnego, nie ma znaczenia, czy przy wykorzystaniu tego mienia komunalnego radny odniósł korzyści, czy też nie „. Następnie Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chce zabrać głos na ten temat.
Nikt z obecnych nie zabrał głosu.
Milczarek W.- odczytał projekt uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego Uchwały Nr 77.XIV.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29 października 2015 r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Andrzeja Śpiewaka – do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Następnie Przewodniczący odczytał Uzasadnienie do projektu uchwały przygotowanego przez Wnioskodawców – jak w załączeniu, po czym otworzył dyskusję.
Wilkoszewski K.- startując rok temu na radnego myślałem, że radni będą dyskutować tylko na tematy związane z naszą gminą. Doszło do tego, że nie interesujemy się sprawami gminy tylko swoimi. Przenosimy się z pisania do Wojewody na pisanie do Sądu Administracyjnego, a co to zmieni że jeden pisze na drugiego radnego. Minie kadencja i nic się nie zrobi. Czy radny parkując na parkingu gminnym też narusza prawo, zastanówmy się.
Radny Jurczyk zasugerował, że jeśli p. Wilk ma zastrzeżenia niech sam skieruje sprawę do Sądu a nie zajmuje tym Radę.
Wilk A.-czy ja osobiście mam coś do p. Śpiewaka? Uważam, że Rada powinna opierać się na prawie, nie może być że popełnione błędy nie będą zauważone. Jeżeli zaskarżymy decyzję Wojewody do Sądu Administracyjnego, to jest jedyny organ który podejmie słuszną decyzję. Będziemy mieć wykładnię na przyszłość dotyczącą działalności stowarzyszeń. Jeśli my organizując Dzień kobiet, czy Dzień Dziecka naruszamy prawo, to co w tym przypadku?
Zaskarżając tą decyzję będziemy pewni kiedy naruszamy prawo z art.24f t.j. prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem działek gminnych. Nie wyobrażam sobie, by Rada przekraczała prawo.
Jurczyk S.- niestety z tymi opiniami Sądów jest różnie i różnie interpretują prawo.
Koza A.- my podejmujemy uchwały zgodnie z prawem, my tego prawa nie ustalamy.
Następnie Przewodniczący odczytał Zawiadomienie Sądu Administracyjnego w Gliwicach informujące Radę Gminy o posiedzeniu, które odbędzie się dnia 26 stycznia 2016r w sprawie ze skargi Andrzeja Śpiewaka na uchwałę Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.10.2015r w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego (Uchwała Nr 77.XIV.2015).- pismo w załączeniu.
Radny Politański zgłosił wniosek formalny i zapytanie: czy p. Śpiewak może uczestniczyć w głosowaniu?
p. Radca prawny- są różne opinie, jest to decyzja osobista p. Śpiewaka. Radny powinien wyłączyć się tam, gdzie dotyczy jego osobistych spraw. To jest do interpretacji.
(Ogólnie była sugestia, by p. Śpiewak nie głosował).
Radny Szymczak zgłosił pretensje, dlaczego radni nie otrzymali wcześniej tych dokumentów?
Wilk A.- każdy radny mógł się z nimi zapoznać, bo wszystkie materiały były w biurze Rady. W gminie nie ma tajnych dokumentów.
Następnie Przewodniczący przystąpił do przegłosowania odczytanej wcześniej uchwały:
- za przyjęciem uchwały – głosowało 6 radnych,
- przeciwnych – było 6 radnych,
- wstrzymało się od głosu – 3 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nie została podjęta.
Dodał również, że wyraża ubolewanie nad sytuacją jaka jest w Radzie. Zajmujemy się tylko sobą a nie świadczeniem usług dla naszej społeczności. Są znów cztery wnioski dotyczące kolejnych radnych, sytuacja jest nieprzyjemna. Czy będziemy do końca roku zajmować takimi sprawami. Jest mi przykro z tego powodu a ja chciałbym stać na czele 14 radnych, którzy pracują i współpracują dla dobra naszej gminy.
Wilk A.- a jak mnie było przykro jak podejmowaliśmy uchwałę dot. kanalizacji na ul. Kolejowej w Rzerzęczycach, a p. Śpiewak prosi na korytarz o wyjście części radnych a części nie? Wtedy potraktował mnie jak nazwano grupę radnych jako „Oni”. Niech Pan zacznie od początku analizować.
Politański S.- ja proponuję, by komisje zbierały się częściej i wtedy będziemy pracować.
Worwąg A.- ja będę przewodniczącym wszystkich radnych, mam nadzieję że od tej pory nikt z radnych nie będzie traktowany inaczej, będę traktował wszystkich równo. Mam nadzieję, że mi się to uda.
ad.pkt.8
Wójt odpowiedział radnym na wcześniej zadane pytania. Odnośnie ul. Łąkowej na sesję przybyła kierownik Dz. Inwestycji p. Bąk, która poinformowała że pomimo trudności udało się zakończyć budowę tej drogi. Są ustalenia, że ewentualnie na wiosnę gdyby były jakieś usterki, to będą one usunięte w ramach gwarancji. Będą również uporządkowane pobocza.
Jurczyk S.- czy firmie wypłacono całość należności ?(tak). Radni Wilkoszewski i Matuszczak poruszyli temat znaków drogowych na ul. Łąkowej i Księża.
Obecna na sesji p. Bąk poinformowała, że prawidłowość ruchu na tych drogach zatwierdza Powiatowy Wydział Komunikacji i uważa, że te znaki są oryginalne i prawidłowe.
Radny Politański pogratulował władzom, że udało się tą drogę wybudować w terminie.
Odnośnie zgodności dowożenia dzieci autobusem PKS Radomsko do szkoły w Garnku wyjaśnił Kierownik ZEAS p. Gonera Robert m.in. –
w tym roku najniższą cenę, bo 46 tys. zł na pół roku dało PKS Radomsko. Jest to cena z przetargu. Przewóz dzieci odbywa się zgodnie z ustawą o transporcie publicznym. Kierownik ZEAS dodał, że trasy przewozu zostały opracowane zgodnie z ustaleniami z Dyrektorką Zespołu Szkół w Garnku.
Jędras W.- ja jechałam wcześniej i ten autobus jeździ starą trasą a powinien nową.
p. Gonera R- trasa poranna jest inna niż popołudniowa. Jeśli samochód wozi dzieci powinien być oznakowany zarówno z przodu jak i z tyłu.
Radny Śpiewak zasugerował, by w tej sprawie rozmawiać z p. dyrektor i zwrócić jej uwagę.
Jurczyk S.- czyli z tego wynika, że za wszystkie sprawy dotyczące dowozu dzieci odpowiada dyrektor ?
p. Gonera R.- jeśli chodzi o zezwolenie to odpowiada ZEAS. Nadmienił, że w ramach przetargu omija się to, że ten autobus służy nie tylko do przewozu dzieci ale i innych ludzi z naszego terenu.
Radny Jurczyk zapytał jeszcze o zyski jakie ma gmina z tego tytułu, że dzieci niepełnosprawne wozimy naszym samochodem a nie wynajętym ?
p. Gonera – robiłem taką kalkulację. Wynika z niej, że jeśli wozimy obecnie naszym samochodem to koszty miesięczne wynoszą ok. 6,5 tys. zł. Jeśli robił by to ktoś inny, to koszty były by ok. 8 tys. zł.
Radny Śpiewak nadmienił, że uwagę p. Dyrektor Z.S. w Garnku może zwrócić jedynie Wójt Gminy, któremu podlega a nie Kierownik ZEAS.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej p. Koza poruszyła temat wspólnych posiedzeń komisji. Sugeruje się, by komisje w tym roku zaplanowały sobie tematykę posiedzeń. Są jednak sprawy, gdzie te komisje muszą wspólnie pracować. Dodała, że Przewodniczący komisji mają swoich zastępców i jeśli coś umyka to powinni zwrócić uwagę.
Ponieważ nie było więcej spraw, przewodniczący zamknął obrady XIX Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono i podpisano: Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice Adam Worwąg
Protokołowała: Insp. ds. Rady Gminy J. Bieda