artykuł nr 1

Zarządzenie nr 237/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11.12.2015

OR.0050.237.2015
Zarządzenie Nr 237/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 11.12.2015r
 
w sprawie: wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości rolnych położonych obręb Rzerzęczyce.
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1515) oraz art.13 ust.1, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r poz.782)
 
Zarządzam co następuje:
 
 § 1
1. Wydzierżawić na rzecz P. Adama Similak nieruchomości rolne na okres do 3 lat oznaczone jako działki o nr: 6524 o pow.0,30 ha, 6525 o pow.0,35 ha, 6526 o pow.0,44 ha, 6527 o pow.1,63 ha, 6528 o pow.1,0165 ha obręb Rzerzęczyce ujawnione w księgach wieczystych CZ1C/00052582/4, CZ1C/00067764/2, CZ1C/00108492/4, CZ1C/00061063/6, CZ1C/00047040/5.
2. Dzierżawca zobowiązuje się płacić roczny czynsz dzierżawny w wysokości równowartości pieniężnej 5,20 kwintala pszenicy, płatny w dwóch ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej przez krajową aktualną cenę skupu pszenicy, opublikowaną przez Prezesa GUS.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.