artykuł nr 1

Zarządzenie nr 232/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.12.2015

OR.0050.232.2015
Zarządzenie Nr 232/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 02.12.2015r
 
w sprawie: wynajęcia lokalu socjalnego w budynku w miejscowości Garnek ul. Główna 5d.
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz.1515) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 154/XXVII/2004 z dnia 10 sierpnia 2004r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 83 poz.2405 z dnia 20 sierpnia 2004r
 
Zarządzam co następuje:
 
§ 1
Przedłużyć na okres 2 lat tj. od 01.01.2015r do 31.12.2017r umowę najmu lokalu socjalnego na rzecz Leszka i Zofii małż. Sobala znajdującego się w miejscowości Garnek ul. Główna 5d oznaczony jako lokal nr 3 o pow. użytkowej 42,1m2 znajdujący się od strony południowej budynku składający się z kuchni, pokoju i sieni.
Budynek usytuowany jest na działce ewidencyjnej nr 118/22 o pow.0,1479 ha, księga wieczysta CZ1C/00120512/1 i stanowi własność Gminy Kłomnice.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjecia.