artykuł nr 1

Zarządzenie nr 224/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2015

OR.0050.224.2015
 
Zarządzenie Nr 224/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 20.11.2015r
 
w sprawie: wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości rolnych położonych obręb Konary.
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 ust.1, art.35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r Nr 102, poz.651 ze zmianami);
Zarządzam
co następuje:
 
§ 1
1. Wydzierżawić na rzecz P. Lidii Sośniak  nieruchomości rolne oznaczone jako działki nr 677 o pow.1,13 ha, księga wieczysta CZ1C/00108801/4, nr 680 o pow.1,14 ha księga wieczysta CZ1C/00131865/0, nr 1101 o pow.1,53 ha, księga wieczysta CZ1C/00075720/1, nr 653 o pow.1,04 ha, księga wieczysta CZ1C/00108801/4, nr 1102 o pow.1,22 ha, księga wieczysta CZ1C/00075720/1 położone obręb Konary.
2. Dzierżawca zobowiązuje się płacić roczny czynsz dzierżawny w wysokości równowartości pieniężnej 1,70  kwintala pszenicy, płatny w dwóch ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej przez krajową aktualną cenę skupu pszenicy, opublikowaną przez Prezesa GUS.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.