artykuł nr 1

Zarządzenie nr 219/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06.11.2015

 

OR.0050.219.2015
Zarządzenie Nr 219/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 06.11.2015r
 
w sprawie: nabycia udziałów w nieruchomościach położonych w Zawadzie i Śliwakowie.
 
Na podstawie art.18ust.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz.1515) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice
 Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 2009r w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 130, poz.2644 z dnia 24 lipca 2009r;
 
Zarządzam
co następuje:
 
§ 1
Nabyć na rzecz Gminy Kłomnice udziały wynoszące po ¼ części od Pani Grażyny Kowalik i Pana Stanisława Szymczyk w nieruchomościach gruntowych oznaczonych jako działki o nr: 187, 188, 855/1, 957, 958/1, 958/2, 1982 obręb Zawada oraz w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wybudowanym w 1939 r, niezamieszkałym, wolnostojącym, parterowym o konstrukcji drewnianej i pow. zabudowy 84 m2 oznaczonej jako działka nr 855/2 obręb Zawada przy ul. Sobieskiego 6  i nieruchomości gruntowe oznaczone jako działki nr 241, 266 obręb Śliwaków o łącznej pow.2,59 ha, ujawnione w księdze wieczystej CZ1C/00171273/5.
 
§ 2
Nabyte udziały w nieruchomościach wejdą w skład zasobu gminy.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.