artykuł nr 1

Zarządzenie nr 218/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06.11.2015

OR.0050.218.2015
Zarządzenie Nr 218/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 06.11.2015r
 
w sprawie: wydzierżawienia części działki w miejscowości Rzeki Małe.
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz.1515) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz.782);
 
Zarządzam
co następuje:
 
§ 1
 
1. Wydzierżawić od Pani Elżbiety Hellebrandt  część działki położonej obręb Rzeki Małe oznaczonej  nr 450 o wymiarach 30x45 m2  na okres 1 roku tj. od 01.12.2015r do 30.11.2016r zajętej pod plażę w w/w miejscowości.
2. Ustala się czynsz dzierżawny za w/w okres dzierżawy  w wysokości 1200 zł.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.