artykuł nr 1

Zarządzenie nr 217/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.11.2015

OR.0050.217.2015
Zarządzenie Nr 217 /2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 03.11.2015r.
 
w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla nauczyciela pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Skrzydlowie
 
 Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 175/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r. z późn. zm. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych
zarządza się, co następuje
 
§ 1
 Ustala się wysokość dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla
 Pani mgr Olgi Gonera pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Skrzydlowie:
 dodatek funkcyjny - 350,00zł
 dodatek motywacyjny – 5%
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą
 od dnia 03.11.2015r. do dnia 28.02.2016r.