artykuł nr 1

Uchwała Nr 92.XVII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.12.2015

 

Uchwała Nr 92.XVII.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 10.12.2015.
 
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala zmiany
 
w Uchwale Nr 18.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015r. w sprawie Budżetu Gminy na 2015 rok.
§ 1
W związku z bieżącą realizacją dochodów i wydatków, należy dokonać zmian w budżecie gminy Kłomnice na 2015 rok.
§ 2
Zmiany o których mowa w § 1 nie wpływają na kwotę ogółem dochodów i wydatków.
§ 3
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1148 KB