artykuł nr 1

Uchwała Nr 68.XII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.09.2015

UCHWAŁA Nr 68.XII.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia15.09.2015r
 
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Rędziny dotyczącego wspólnego realizowania zadania w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy
 
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, ze zm.) w związku z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice, uchwala co następuje:
 
§ 1
Postanawia się zawrzeć porozumienia z Gminą Rędziny w zakresie wspólnego realizowania zadania polegającego na dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkół zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy w roku szkolnym 2015/2016.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.