artykuł nr 1

Uchwała Nr 66.XII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.09.2015

Uchwała Nr 66.XII.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 15.09.2015r
 
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 18.V.2015 z dnia 23.01.2015rdotyczącej Budżetu Gminy na 2015 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236 art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 późn. zm.)
Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
§ 1
Paragraf 4 otrzymuje brzmienie
Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
1. Limit na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2 005 626,00 zł,
2. Limit na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów kwota 2 627 934,00 zł,
3. Limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 000 000,00 zł.
4. Limit na zadanie pn „Usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłomnice” w wysokości 15 000 zł
§ 2
Paragraf 8 otrzymuje brzmienie
Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do:
1. Zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE do kwoty 2 005 626,00 zł.
2. Udzielenia poręczeń w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.
3. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 70 000,00 zł.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 2 000 000,00 zł.
5.Zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie
 2 642 934,00 zł.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
8. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.
§3
1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia