artykuł nr 1

Uchwała Nr 59.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.08.2015

 

Uchwała Nr 59.XI.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 19.08.2015r
 
w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 37.VIII.2015 z dnia 28 kwietnia 2015r w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Kłomnice w drodze inkasa, powołania inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasa.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.. 40 ust.1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz..U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.), oraz art. 4 ust.1 i art.13, pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 z późn zm.),
Rada Gminy Kłomnice
uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 37.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 kwietnia 2015r wprowadza się następujące zmiany:
1.§ 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Powołać Pana Wiesława Jurczyka i Pana Tomasza Tkacz na inkasentów opłaty wymienionej w § 1”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.