artykuł nr 1

Uchwała Nr 30.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015

 

Uchwała Nr 30.VI.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia27.02.2015
 
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z póź. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź.zm.)
Rada Gminy Kłomnice uchwala zmiany
w Uchwale Nr 18.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015r. w sprawie Budżetu Gminy na 2015 rok.
§ 1
W związku z:
1) pismem nr ST3.4750.5.2015 Ministerstwa Finansów zmniejszającym subwencję – część oświatową o kwotę 165 964,00 zł,
2) udzieleniem Gminie Kłomnice Promesy na realizację zadania Remont mostu na rzece Warcie w przebiegu drogi gminnej nr 598114 w kwocie 400 000,00 zł,
3) bieżącą realizacją budżetu, należy dokonać zmian w budżecie gminy Kłomnice na 2015 rok.
 
§ 2
 
Zmiany o których mowa w § 1 ogółem przedstawiają się następująco:
- zwiększenie dochodów   249 036,00 zł
- zwiększenie wydatków   249 036,00 zł
 
§ 3
 
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 4
 
Zał. nr 5 do uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr  18.V.2015 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki:
Załącznik nr 271 KB
Załącznik nr 1140 KB