artykuł nr 1

Uchwała Nr 29.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015

Uchwała Nr 29.VI.2015
Rady Gminy Kłomnice
 z dnia 27.02.2015
 
w sprawieudzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  Częstochowskiego.
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz.594 z późn.zm.) oraz art.216 ust.2 pkt.5 i art.220 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje:
 
§ 1
 
 Udzielić w 2015 roku pomocy finansowej w kwocie 123 642,00zł dla Powiatu Częstochowskiego na dofinansowanie zadania drogowego pn.”Odbudowa drogi powiatowej nr 1024S odc. Kłomnice-Rzerzęczyce w km 0+180-1+670, gmina Kłomnice - Etap I”. Dofinansowanie dotyczy budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1024S.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.