artykuł nr 1

Uchwała Nr 19.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015

 

Uchwała Nr 19.V.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 23.01.2015r
 
 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice
 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., Nr 86)
 
Rada Gminy uchwala:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kłomnice na lata 2015–2027, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Dodatkowe objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2015-2027 zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
1. Upoważnić Wójta Gminy Kłomnice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
2 Upoważnić Wójta Gminy Kłomnice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000,00 zł na okres 2015 - 2017.”
3. Upoważnić Wójta Gminy Kłomnice do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w zał. nr 2 do niniejszej uchwały oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Traci moc Uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 236/XXIX/2013 z dnia 30.12.2013 z póź. zm.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

 

Załączniki:
Załącznik nr 323 KB
Załącznik83 KB
Załącznik nr 192 KB