artykuł nr 1

Uchwała Nr 91.XVII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.12.2015

Uchwała Nr 91.XVII.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 10 grudnia 2015 r.

 
w sprawie opłaty targowej
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r, poz. 1515.) i art.15 ust.1, art.19 pkt.1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014r, poz.849; z 2015r. poz 528, poz.699, poz. 774, poz.1045);
uchwala się
co następuje:
 
§ 1. Na terenie Gminy Kłomnice wprowadza się opłatę targową.
§ 2. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, dokonujących sprzedaży na terenie gminy Kłomnice. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonania sprzedaży.
§ 3. 1. Stawka opłaty targowej uzależniona jest od miejsca dokonywania sprzedaży oraz od powierzchni zajętej przez dokonującego sprzedaży.
2. Pod pojęciem sprzedaży należy rozumieć nie tylko zawarcie umowy przenoszącej własność rzeczy, ale także samą ofertę sprzedaży i wystawienie towaru.
3. Pod pojęciem zajmowanej powierzchni należy rozumieć obszar służący dokonującemu sprzedaży do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, a w szczególności do ustawienia stoiska lub innego podmiotu służącego do wystawienia i magazynowania towarów oraz obszar zajęty dla potrzeb bytowych handlującego. W szczególności na zorganizowanym targowisku powierzchnia zajmowana może być określona ilością zajętych normatywnych stanowisk handlowych.
§ 4. 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na terenie gminy Kłomnice w następujących wysokościach:
2. Na terenie targowiska wiejskiego przy ul. Zdrowskiej 65 w Kłomnicach:
a) przy sprzedaży w formie handlu z ręki, kosza, torby (zajmowana powierzchnia 1m2) – 3,00 zł
b) przy sprzedaży ze stoiska handlowego – 5,00 zł
c) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy i innych – 5,00 zł
3. W innych miejscach na terenie gminy:
a) od każdego stanowiska 10,00 zł w stosunku dziennym
b) przy sprzedaży odrębnej zajmującej miejsce do 1m2 powierzchni 3,00 zł w stosunku dziennym,
§ 5. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 7. Traci moc uchwała Nr 26.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015r. oraz uchwała Nr 86.XVI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.11.2015r w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Kłomnice.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.