artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE
ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU
 
Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za I kwartał 2014r.
I kwartał 2014 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 862 231,31 zł, przy planowanym na rok 2014 deficycie w wysokości 3 196 487,02 zł. Osiągnięto dochody w wysokości 10 612 102,88 zł  oraz zrealizowano wydatki w wysokości 9 749 871,57
W I kwartale 2014r. spłacono kredyty na kwotę 392 711,00 zł. Jednocześnie nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji  na dzień 31.03.2014r. wyniosło 15 792 811,98 zł, co stanowi 38,0% planowanych dochodów ogółem.