artykuł nr 1

Protokół Nr IV.2014

PROTOKÓŁ Nr IV.2014
 
z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 29.12.2014r
 
Sesji przewodniczył p. Andrzej Śpiewak – Przewodniczący Rady Gminy .
 
W sesji wzięło udział 14 radnych ( 1 radny nieobecny usprawiedliwiony).
 
IV sesję Rady Gminy otworzył jej przewodniczący , powitał wszystkich przybyłych radnych , Wójta Gminy wraz z pracownikami Urzędu Gminy , radnych powiatowych w osobach p. Jana Miarzyńskiego i p. Leszka Wiśniewskiego , kierowników jednostek organizacyjnych , sołtysów i wszystkich pozostałych mieszkańców gminy , którzy zechcieli uczestniczyć w obradach , po czym stwierdził prawomocność sesji , ponieważ brało w niej udział 14 radnych .
Następnie przewodniczący zaproponował porządek obrad sesji j.n.
1.   Otwarcie IV sesji Rady Gminy.
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.   Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.   Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.   Przyjęcie interpelacji i zapytań.
7.   Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 302/XXXVII/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego,
b) zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 291/XXXVI/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego,
c) zmian w budżecie gminy na 2014rok,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014-2027,
e) uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kłomnice a Gminą Mykanów w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej.
8.   Przyjęcie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice do roku 2032- aktualizacja” – uchwała.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
10. Przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
12. Komunikaty , wolne wnioski.
13.  Zamkniecie obrad sesji .
W/w porządek obrad radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc żadnych uwag ani innych propozycji.
ad.pkt.4
Protokół z ostatniej sesji radni przyjęli jednogłośnie bez odczytywania . Protokół ten był do wglądu w biurze Rady Gminy i był wyłożony przed sesją na sali obrad. Każdy kto chciał mógł się z nim zapoznać i wnieść ewentualnie swoje uwagi.
ad.pkt.5
Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie :
1)   Politański Sylwester
2)   Szymczak Marek
3)   Szymczyk Wojciech
ad.pkt.6
Interpelację na piśmie w imieniu czterech radnych złożył radny Politański a dotyczyła ona wyjaśnienia w sprawie zwoływania i prowadzenia wspólnych posiedzeń stałych komisji Rady Gminy – interpelacja w załączeniu.
Zapytania do Wójta Gminy złożyli j.n. :
1)   Radna Koza Anna zwróciła się z zapytaniem dotyczącym uszkodzonego mostu w Rzekach Wielkich – na jakim etapie jest odbudowa tego mostu, czy jest możliwe przyspieszenie prac remontowych ?
2)   Sołtys Chorzenic- czy w 2015r będzie możliwe dowieszenie lamp na ul. Nowej ?
3)   Sołtys Adamowa – zwróciła się z prośbą do Wójta o bieżące utrzymywanie nie asfaltowych dróg w sołectwie , które są obecnie w stanie fatalnym i są trudno przejezdne. Chodzi o drogi polne .
Więcej zapytań nie było .
ad.pkt7a)
Szymczyk W.- odczytał projekt uchwały Nr 11.IV.2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 302/XXXVII/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego – do projektu uchwały uwag nie było.
Przewodniczący poinformował, że wszystkie projekty uchwał były szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji .
Nastąpiło głosowanie :
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu .
ad.pkt.7b)
Szymczak M.- odczytał projekt uchwały Nr 12.IV.2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 291/XXXVI/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego – do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie :
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu .
ad.pkt.7c)
Politański S.- odczytał projekt uchwały Nr 13.IV.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok – do projektu uchwały uwag nie było.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały :
- za przyjęciem głosowali wszyscy radni .
Prowadzący sesję stwierdził, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie – jak w załączeniu .
ad. pkt 7d)
Szymczyk W.- odczytał projekt uchwały Nr 14.IV.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014-2027 – do projektu uchwały uwag nie było.
Nastąpiło głosowanie :
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Prowadzący sesję p. Śpiewak stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu .
ad.pkt.7e)
Politański S.-odczytał projekt uchwały Nr 15.IV.2014 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kłomnice a Gminą Mykanów w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej – do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie :
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Prowadzący sesję p. Śpiewak stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.8
Szymczak M.- odczytał projekt uchwały Nr 16.IV.2014 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice do roku 2032- aktualizacja”- do projektu uchwały uwag nie było.
Przewodniczący Rady nadmienił, że opracowany program jest bardzo obszerny , jest to aktualizacja programu , który już był przyjęty przez Radę Gminy .
Nastąpiło głosowanie :
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu .
ad.pkt.9
Szymczyk W.- odczytał projekt uchwały Nr 17.IV.2014 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej – do projektu uchwały uwag nie zgłoszono .
Nastąpiło głosowanie :
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że Rada uchwałę przyjęła jednogłośnie – jak w załączeniu .
ad.pkt.10
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Jurczyk Sławomir odczytał propozycję Planu pracy komisji na I półrocze 2015 roku . Do przedstawionego planu nikt nie wniósł żadnych uwag ani nie zgłosił innych propozycji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie odczytanego planu pracy Komisji Rewizyjnej:
- za przyjęciem głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni przyjęli Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku – jak w załączeniu .
ad.pkt.11
Wójt odpowiedział na wcześniej złożone pytania i poinformował o swojej działalności międzysesyjnej j.n.:
-Odnośnie interpelacji złożonej przez radnego Politańskiego przekażę ją do radcy prawnego i otrzyma radny odpowiedź na piśmie .
Zapytania :
- radna Koza , jest to ważny temat , zaczynamy modernizację tego mostu. Pojawiła się szansa otrzymania środków powodziowych z Urzędu Wojewódzkiego i będzie on zrobiony tak jak należy.
- lampy w Chorzenicach , mam nadzieję że znajdą się środki i dowiesimy te lampy.
- naprawa dróg nie asfaltowych , po zimie na bieżąco w miarę posiadanych środków będziemy te drogi wywozić i utwardzać.
Jeśli chodzi o działalność międzysesyjną był to bardzo krótki okres, ale uczestniczyłem w kilku spotkaniach m.in. z Wójtami z Mykanowa , Rędzin . Było spotkanie związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg w naszej gminie , trzeba powiedzieć że nie jest tak jak byśmy sobie życzyli . Będzie jeszcze spotkanie i ustalenia  konkretne , kto za co będzie odpowiedzialny, będzie podany telefon kontaktowy do osoby która będzie informować mieszkańców w tym temacie .
Odbyły się spotkania z kierownikami działów Urzędu Gminy w sprawie planu budżetu gminy na 2015 rok . Poza tym była to moja bieżąca praca w Urzędzie Gminy , przyjmuję mieszkańców we wtorki .
Zapytań do Wójta nie było.
ad.pkt.12
Głos zabrał radny powiatowy p. Jan Miarzyński , który poinformował o niektórych działaniach Starostwa Powiatowego m.in. :
 - Urząd Marszałkowski aktualizuje Wojewódzki Plan zagospodarowania przestrzennego , zmiany dotyczą obszarów chronionych , zabytków, terenów powodziowych .
- Został przyjęty VII Program Operacyjny przez Urząd Marszałkowski , dla woj. śląskiego  jest przydzielone 15 mld. zł. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać jak będą wytyczne. Konkursy nie będą dotyczyć dróg powiatowych tylko wojewódzkich.
- W tym miesiącu Rząd przyjął Program modernizacji dróg krajowych , nie ma w nim budowy autostrady i drogi DK 91 . Do końca stycznia można zgłaszać uwagi .
Pytań do w/w radnego nie było .
Następnie głos zabrał radny powiatowy p. Leszek Wiśniewski , który poinformował zebranych że 18 grudnia złożył uroczyste ślubowanie jako radny powiatowy . Wynikło to stąd, że p. Adam Śliwakowski zrzekł się mandatu by móc pełnić funkcję Z-cy Wójta Gminy Kłomnice .
- Jestem V-ce Przewodniczącym Komisji Edukacji i członkiem Komisji Rewizyjnej .
Pytań do w/w radnego powiatowego nie było.
Przewodniczący Rady zwrócił się do sołtysów z apelem , by zwracali uwagę na prawidłowe odśnieżanie i posypywanie dróg , czy samochód tylko przejeżdża czy rzeczywiście drogi są posypywane i o informowanie o tym Urzędu Gminy .
 
Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący zamknął obrady IV sesji Rady Gminy .
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano :
 
 
 
Protokołowała :
 
Insp.ds.Rady Gminy Przewodniczący
Jolanta Bieda   Rady Gminy Kłomnice
 
    Andrzej Śpiewak