artykuł nr 1

Protokół Nr III.2014

 

Protokół Nr III.2014
z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 16 grudnia 2014 roku
 
Sesji przewodniczył p. Andrzej Śpiewak – Przewodniczący Rady Gminy.
Obecni na posiedzeniu radni wg. załączonej listy obecności (14 radnych) – 1 radny nieobecny usprawiedliwiony.
III sesję Rady Gminy otworzył jej przewodniczący, powitał wszystkich przybyłych radnych, Wójta Gminy p. Piotra Juszczyka, Z-cę Wójta p. Adama Śliwakowskiego, Skarbnika, Sekretarza Gminy, radcę prawnego p. Ewę Recha, pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, radnego powiatowego p. Jana Miarzyńskiego, sołtysów i wszystkich pozostałych mieszkańców którzy zechcieli uczestniczyć w obradach sesji.
Następnie przewodniczący stwierdził, że sesja jest prawomocna, ponieważ bierze w niej udział 14 radnych, jeden radny usprawiedliwiał swoją nieobecność, po czym zaproponował przyjęcie porządku obrad III sesji j.n.:
1.   Otwarcie III sesji Rady Gminy.
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.   Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.   Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.   Przyjęcie interpelacji i zapytań.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2015rok:
a)   obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
b)   ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,
c)   stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
8.   Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kłomnice- podjęcie uchwały.
9.   Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
10. Komunikaty, wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.
W/w porządek obrad Rada przyjęła jednogłośnie nie wprowadzając żadnych zmian.
ad.pkt.4
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy protokół z ostatniej sesji będzie przyjęty bez odczytania czy będzie odczytany. Nadmienił, że jest on do wglądu w biurze Rady i wyłożony na sali przed sesją i każdy kto chce może się z nim zapoznać.
Zaproponowano, żeby ten protokół przyjąć bez odczytywania.
- za takim przyjęciem głosowali wszyscy radni.
ad.pkt.5
Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
1)   Nalewajka Małgorzata
2)   Matuszczak Stanisław
3)   Milczarek Wojciech
ad.pkt.6
Radny Łapeta Jarosław złożył na piśmie dwie interpelacje w sprawie:
1)   zniszczenia dróg przy przebudowie linii kolejowej oraz zablokowanie przejazdu do łąk za torami,
2)   naprawy dróg oraz czyszczenia rowów przydrożnych w msc. Zdrowa
W/w interpelacje stanowią załączniki do protokołu.
Zapytania do Wójta złożyli:
1.   Sołtys Nieznanic- wszyscy mieszkańcy narzekają na jakość wody z ujęcia w Witkowicach . Jest chlorowana i nie nadaje się do picia, jedynie do prania i mycia. Czy możemy oczekiwać, że w tym temacie coś się zmieni ?
2.   Zając Adam- czy będzie kontynuowanie w przyszłym roku wyścigu kolarskiego, bo jest on w ogólnopolskim kalendarzu wyścigów.
Więcej zapytań nie było.
ad.pkt.7a)
Nalewajka M.- odczytała projekt uchwały Nr 7.III.2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi lub inne propozycje co do odczytanego projektu informując, że proponowane stawki są takie same jak w 2014r.
Radny Łapeta zgłosił wniosek, by Rada przyjęła jako podstawę do obliczania podatku rolnego cenę żyta w wysokości 55,00 zł za kwintal uzasadniając swoją propozycję, że cena żyta na rynku wynosi obecnie 40,- zł za kwintal. Dodał również, że wie że związane jest to z budżetem gminy na przyszły rok.
Śpiewak A.- były te propozycje stawek omawiane na komisjach i radny nie zgłosił żadnej propozycji i głosował by przyjąć stawki z tego roku.
Przewodniczący zwrócił się do p. Skarbnik z zapytaniem jakie były by tego konsekwencje?
Skarbnik – w projekcie budżetu Gminy w dochodach były przyjęte stawki takie jak obowiązują w tym roku i taką informację otrzymała Regionalna Izba Obrachunkowa.
Konsekwencją było by w budżecie na przyszły rok ok. 100 tys. zł mniej w dochodach gminy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie stawki do obliczenia podatku rolnego:
- za przyjęciem stawki 60,00 zł /dt – głosowało 10 radnych
- przeciwnych – było 2 radnych,
- wstrzymało się od głosu 2 radnych
Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła do obliczania podatku rolnego na 2015r stawkę ceny żyta w wysokości 60,00 zł za 1 dt.
Jednocześnie wniosek p. Łapety nie przeszedł.
ad.pkt.7d)
Matuszczak S.- odczytał projekt uchwały Nr 8.III.2015 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok (do projektu uchwały uwag nie było).
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęcie w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.7c)
Milczarek W.- odczytał projekt uchwały Nr 9.III.2014 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok – do projektu uchwały uwag ani zapytań nie było.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.8
Obecna na sesji Radca Prawny poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków o wniesienie do podstawy prawnej dot. wynagrodzenia Wójta poprawki – zmiana dot. Dz.U. z 2014r (było z 2013r) oraz poz. 1786 (było 1050 z późn.zm.).
Nalewajka M.- odczytała projekt uchwały Nr 10.III.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłomnice.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi lub inne propozycje ?
Jeden z mieszkańców będących na sali zapytał, dlaczego jest przyznane 18% dodatku za staż, skoro Wójt dopiero rozpoczyna o pracę jako Wójt.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jest to dodatek za ogólny staż pracy a nie za pracę jako Wójt i jest to zgodne z przepisami.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.9
Wójt udzielił odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania jak niżej: – jeśli chodzi o interpelacje złożone przez radnego Łapetę będzie udzielona szczegółowa odpowiedź również na piśmie.
Zapytanie pani sołtys z Nieznanic- ja również korzystam z tej wody, może przy udziale środków unijnych coś uda nam się załatwić, zobaczymy w przyszłym roku.
- Działalność międzysesyjna, był to bardzo krótki okres czasu, rozpocząłem pracę, analizuję budżet gminy, zapoznaję się z prowadzonymi inwestycjami, brałem udział w komisjach.
O głos poprosił p. Adam Zając, który poinformował, że Wójt zapomniał powiedzieć o najważniejszej sprawie a mianowicie, że wyrzucił Z-cę Wójta. Ustawa mu na to pozwala, ale zrobił to w sposób upokarzający i chamski, przed sesją p. Kusztal Wanda była jeszcze Z-cą a po sesji p. Wójt poprosił ją do gabinetu i w obecności dwóch świadków poinformował, że nie będzie jego zastępcą. Był to bardzo dobry pracownik, oddany i odpowiedzialny.
Wójt- rozstaliśmy się w normalnej atmosferze, poinformowałem p. Kusztal że nie będzie moim zastępcą i przedstawiłem jej nowego. Było to w obecności p. Śpiewaka. Mam takie prawo.
P. Zając oświadczył, że wycofuje wszystkie swoje deklaracje pomocy i wyszedł z sali.
ad.pkt.10
Głos zabrał radny powiatowy, który poinformował zebranych o działaniach Starostwa w ostatnim czasie m.in.:
10.12.2014r decyzją Starosty zatwierdzono geodezyjny projekt scalenia –Witkowice, Chorzenice. Postepowanie scaleniowe wszczęto 30.01.2013r, które objęło 823 ha (Witkowice, Chorzenice i Michałów Rudnicki). W czerwcu i lipcu 2014r wyłożono i okazano opracowany projekt - 70% właścicieli działek przyjęło i podpisało projekt. Było również kilkanaście zastrzeżeń, które były bezzasadne. Data objęcia w posiadanie działek to 15 września 2014 roku. Od teraz będzie się tworzył nowy stan w rejestrze ewidencji gruntów i budynków. Do 30 czerwca 2015 roku będzie nanoszony nowy stan w księgach wieczystych i będą regulowane te księgi. Odwołania do SKO będzie można składać w terminie 14 dni. 15 maja 2014r było zatwierdzenie projektu scalenia w części drogowej – 19 km dróg (14 ha gruntów) w tym 8,7 ha w Agencji Nieruchomości Rolnych. Gmina zyskuje grunty bezpłatnie i bez kosztów za uzgodnienia. Jest już po przetargu na wykonanie dróg scaleniowych.
Ponadto p. Miarzyński poinformował, że w Zawadzie będzie robiona poprawa pobocza od cmentarza i odwodnienie przystanku autobusowego. W Rzerzęczycach odbywa się wycinka drzew (72 szt.) i usunięto 100 pni.
Były pytania do p. Miarzyńskiego j.n.
1)   mieszkaniec Pacierzowa zapytał o odnowienie rowu w Pacierzowie.
2)   Dyr. Burzyńska – czy na etapie projektowania remontu dróg od Borowna –Witkowice-Rzerzęczyce-Skrzydlów do Krasic jest przewidziany chodnik ?
– Moja interpelacja w Starostwie w tej sprawie została przesłana do projektanta i chodzi o to, by w projekcie ten chodnik był.
p. Miarzyński poinformował, że w założeniach przewiduje się chodnik ale w terenach zabudowanych, do tego poprzedni Wójt nie wyraził zgody na wycinkę drzew.
Przewodniczący Rady nadmienił, że widział ten projekt ale chodników nie było.
p. Dyrektor podkreśliła, że dla niej bezpieczeństwo dzieci jest ważniejsze niż drzewa i wyraziła nadzieję, że ta sprawa będzie uwzględniona.
Przewodniczący Śpiewak dodał, że przy drodze powiatowej od Witkowic do Rzerzęczyc znajdują się działki budowlane, budują się nowe domy i tu też powinno się przewidzieć chodniki.
Wójt wyraził swoją opinię na ten temat popierając wniosek p. Dyrektor Burzyńskiej i obiecał, że wspólnie ze Starostwem będzie chciał by te chodniki były.
Radny powiatowy zaproponował, by zorganizować spotkanie z projektantem.
Sołtys Chorzenic nadmieniał, że jako sołectwo zgłaszali już od dawna wniosek, by był zrobiony chodnik od Orlika do szkoły i do tej pory nie ma nic.
p. Miarzyński J.- jest już zrobiony projekt.
Z-ca Wójta p. Adam Śliwakowski zabrał głos w sprawie rowu w Pacierzowie, a mianowicie:
był wykonany projekt, było załatwione pozwolenie, projektant nagle zachorował i znalazł się w szpitalu. Poprawki będą naniesione do końca roku i wtedy wystąpimy do Starostwa.
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja będzie 29 grudnia o godz. 14,30.
Zaapelował do radnych i sołtysów o wzięcie udziału w akcji charytatywnej jaka będzie miała miejsce w dniu sesji poprzez zakupienie aniołków wykonanych przez dzieci. Zebrane środki będą przeznaczone na paczki dla potrzebujących dzieci z powiatu częstochowskiego.
Następnie wszystkim zebranym złożył życzenia świąteczne – zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
Do życzeń świątecznych przyłączył się również Pan Wójt, życząc spokojnych i radosnych świąt.
Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący Rady zamknął III sesję Rady Gminy Kłomnice.
Na tym protokół zakończono i podpisano
 
Protokołowała:
Insp. ds. Rady Gminy
Jolanta Bieda