artykuł nr 1

Protokół Nr II/2014

Protokół Nr II/2014
z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 8 grudnia 2014r
Sesji przewodniczył p. Śpiewak Andrzej – Przewodniczący Rady Gminy.
W sesji udział wzięli wszyscy radni – 15 osób.
II sesję Rady Gminy otworzył jej Przewodniczący, powitał wszystkich obecnych na sali radnych, p. Adama Zająca ustępującego ze stanowiska Wójta a następnie p. Piotra Juszczyka nowo wybranego Wójta Gminy Kłomnice. Ponadto powitał Z-cę Wójta, p. Skarbnik i Sekretarz Gminy, Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej p. Janusza Bławata wraz z członkami tej komisji , radnych powiatowych w osobach p. Barbary Mizera, Jana Miarzyńskiego, Adama Śliwakowskiego, dyrektorów jednostek organizacyjnych, sołtysów i wszystkich pozostałych mieszkańców gminy, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach stwierdzając, że sesja jest prawomocna, ponieważ uczestniczą w niej wszyscy radni.
Następnie Przewodniczący zaproponował Radzie przyjęcie porządku obrad II sesji, którą Postanowieniem z dnia 3 grudnia zwołał Komisarz Wyborczy w Częstochowie.
Odczytany porządek obrad II sesji Rada przyjęła jednogłośnie a przedstawiał się on następująco:
1.   Otwarcie sesji przez przewodniczącego rady i stwierdzenie jej prawomocności.
2.   Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze.
3.   Złożenie ślubowania przez Wójta.
4.   Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.   Podjęcie uchwał w sprawie:
a)wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
b)wyboru Z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
c)powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
d)składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.
6. Wolne wnioski i komunikaty.
 7. Zamkniecie obrad sesji.
Wójt Adam Zając zwrócił się do radnych o uczczenie minutą ciszy zmarłego Tomasza Rachwalika, byłego radnego i członka Zarządu Gminy Kłomnice.
Przewodniczący Rady poinformował obecnych na sesji , że w ubiegłym tygodniu zmarł również były radny Czesław Klęk i zaproponował, by obecni na sali uczcili pamięć obydwóch samorządowców i poprosił wszystkich o powstanie.
Rada Gminy i obecni na sesji uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim i rozpoczął realizację porządku obrad II sesji.
ad. pkt 2, 3
Głos zabrał Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej p. Janusz Bławat, który poinformował zebranych, że w II turze wyborów Wójtem Gminy Kłomnice został wybrany p. Piotr Juszczyk uzyskując 3 619 głosów co stanowi 71,24 %. Następnie p. Bławat odczytał Zaświadczenie stwierdzające, że p. Juszczyk Piotr został wybrany Wójtem Gminy Kłomnice w dniu 30 listopada 2014 r. Wręczając to zaświadczenie nowo wybranemu Wójtowi złożył w imieniu Gminnej Komisji Wyborczej gratulacje i życzenia satysfakcji z pełnionej funkcji, zrealizowania swoich planów i zamierzeń w nowej kadencji dla dobra mieszkańców naszej gminy, po czym poprosił wszystkich o powstanie a Wójta o złożenie ślubowania. Objęcie przez nowo wybranego Wójta obowiązków następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania, co uczynił p. Piotr Juszczyk wypowiadając słowa:
„Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy – tak mi dopomóż Bóg „.
Obecni na sali przyjęli w/w ślubowanie oklaskami, składano Wójtowi życzenia i kwiaty.
Obecny na sali Wójt poprzedniej kadencji p. Adam Zając złożył nowemu Wójtowi życzenia a przede wszystkim wytrwałości na tym trudnym stanowisku nadmieniając, że w każdej chwili może liczyć na jego pomoc. Korzystając z okazji podziękował za współpracę radnym poprzedniej kadencji, sołtysom życząc wszystkim, by gmina rozwijała się dalej jak do tej pory i dobrej współpracy Wójta z Radą Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy p. Śpiewak podziękował p. Zającowi Adamowi i złożył mu serdeczne życzenia oraz spełnienia swoich dalszych planów życiowych.
Nowo wybrany Wójt p. Piotr Juszczyk bardzo serdecznie podziękował wszystkim za zaangażowanie w wyborach i zaufanie jakim go mieszkańcy obdarzyli obiecując ciężką pracę, by wszystkie zamierzenia mogły być zrealizowane.
ad. pkt. 4
Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
1)   Jurczyk Sławomir
2)   Koza Anna
3)   Łapeta Jarosław
ad. pkt.5a)
Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
Zgłoszono dwóch kandydatów, którzy wyrazili zgodę kandydowania t.j.
1)   p. Jurczyk Sławomir
2)   p. Wilk Andrzej
Przewodniczący przeprowadził głosowanie:
 - za tym by Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był p. Jurczyk Sławomir – głosowało 9 radnych,
- za tym, by Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był p. Wilk Andrzej – głosowało 6 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany p. Jurczyk Sławomir i poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie uchwały.
p. Łapeta J.- odczytał projekt uchwały Nr 3.II.2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.5b)
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do radnych o zgłaszanie kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
Zgłoszono jednego kandydata na Z-cę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej t.j. p. Kazimierza Wilkoszewskiego.
p. Jurczyk S. – odczytał projekt uchwały Nr 4.II.2014 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- do projektu uchwały uwag nie było.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.5c)
Przewodniczący poinformował zebranych, że zgodnie ze Statutem Gminy mamy 5-cio osobowy skład Komisji Rewizyjnej. W związku z tym poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków tej komisji.
Zgłoszono:
1)   p. Szymczyka Wojciecha,
2)   p. Rachwalika Grzegorza
W/w wyrazili zgodę na bycie członkami Komisji Rewizyjnej.
P. Śpiewak zgłosił kandydaturę p. Nalewajki Małgorzaty, ale nie wyraziła ona zgody.
Na trzeciego członka Komisji Rewizyjnej zgłoszono radnego p. Adama Worwąga, który wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie na członków Komisji Rewizyjnej radnych: p. Szymczyka Wojciecha, p. Rachwalika Grzegorza i p. Worwąga Adama.
- za w/w składem – głosowało 12 radnych,
- przeciwnych – było 2 radnych,
- 1 radny wstrzymał się od głosu.
Komisja Uchwał i Wniosków (p. Koza Anna) odczytała projekt uchwały Nr 5.II.2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (do projektu uchwały uwag nie zgłoszono )
- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.5d)
Przewodniczący Rady poinformował zabranych, że wcześniej radni zgłosili w jakich komisjach chcieli by pracować i odczytał propozycje składów osobowych stałych komisji Rady Gminy j.n.:
I. Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej (w ilości 10 osób):
1.   Szymczyk Wojciech
2.   Szymczak Marek
3.   Jędras Wiesława
4.   Jurczyk Sławomir
5.   Koza Anna
6.   Łapeta Jarosław
7.   Matuszczak Stanisław
8.   Nalewajka Małgorzata
9.   Wilk Andrzej
10. Worwąg Adam
Za w/w składem głosowali wszyscy radni.
II. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (w składzie 9 osób):
1.   Koza Anna
2.   Politański Sylwester
3.   Jędras Wiesława
4.   Jurczyk Sławomir
5.   Matuszczak Stanisław
6.   Nalewajka Małgorzata
7.   Rachwalik Grzegorz
8.   Szymczak Marek
9.   Szymczyk Wojciech
Za w/w składem głosowali wszyscy radni.
III. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji Gminy (w składzie 12 osób) j.n.:
1.   Wilkoszewski Kazimierz
2.   Rachwalik Grzegorz
3.   Jędras Wiesława
4.   Jurczyk Sławomir
5.   Koza Anna
6.   Łapeta Jarosław
7.   Matuszczak Stanisław
8.   Milczarek Wojciech
9.   Politański Sylwester
10. Szymczak Marek
11. Wilk Andrzej
12. Worwąg Adam
W/w skład radni przyjęli jednogłośnie.
p. Łapeta J.- odczytał projekt uchwały Nr 6.II.2014 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy - do projektu uchwały uwag nie było.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i ogłosił 15 min. przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady oddał głos Komendantowi Komisariatu Policji w Kłomnicach p. Jackowi Pluta, który zaprosił wszystkich do udziału w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego pod nowo budowany Komisariat przy ul. Częstochowskiej na godz. 12,00.
Przewodniczący podziękował p. Komendantowi i przeszedł do realizowania dalszego porządku obrad sesji.
Podczas przerwy zgodnie ze Statutem Gminy członkowie stałych komisji wybrali spośród siebie Przewodniczącego i Z-cę Przewodniczącego komisji o czym poinformowali zebranych na sali i tak:
Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji Gminy został p. Wilkoszewski Kazimierz,
V-ce Przewodniczącym p. Rachwalik Grzegorz.
Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej została Koza Anna, V-ce Przewodniczącym został Politański Sylwester.
Przewodniczącym Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej został p. Szymczyk Wojciech, V-ce Przewodniczącym tej komisji został p. Szymczak Marek.
ad.pkt.6
Dyrektor Zespołu Szkół w Skrzydlowie p. Burzyńska Lidia wraz z Dyrektorką Z.S. w Kłomnicach p. Barbarą Kanoniak w imieniu wszystkich dyrektorów szkół złożyły życzenia wręczając kwiaty nowo wybranemu Wójtowi p. Piotrowi Juszczykowi i Przewodniczącemu Rady Gminy p. Andrzejowi Śpiewakowi.
Radny powiatowy p. Jan Mierzyński również pogratulował nowemu Wójtowi wyboru i tak dużego zaufania w wyborach samorządowych, podziękował za dotychczasową współpracę i zadeklarował dalszą współpracę z Wójtem, Radą Gminy i sołtysami. Złożył również gratulacje wszystkim nowo wybranym radnym i wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy p. Śpiewakowi Andrzejowi.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Rada Gminy jest zobligowana do podjęcia uchwał podatkowych do 15 grudnia i przesłania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego do 17 grudnia.
Radni uzgodnili sesję w /w temacie 16 grudnia, o czym będzie powiadomiony wcześniej Wydział Publikacji Dziennika Urzędowego Woj. Śląskiego.
Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący zamknął obrady II sesji Rady Gminy Kłomnice.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
Protokołowała:
Insp. ds. Rady Gminy
Jolanta Bieda