artykuł nr 1

Protokół Nr XXXVIII/2014

 

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014
z sesji Rady Gminy Kłomnice zwołanej w dniu 14.10.2014 r.
 
W sesji wzięło udział 12 radnych – 2 radnych nieobecnych usprawiedliwionych.
XXXVIII sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Jarosław Łapeta, powitał wszystkich przybyłych na sesję rady, Wójta Gminy Kłomnice p. Adama Zająca wraz z pracownikami Urzędu Gminy, radnego powiatowego P. Jana Miarzyńskiego, dyrektorów jednostek organizacyjnych, sołtysów i wszystkich pozostałych mieszkańców gminy, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach następnie przewodniczący stwierdził prawomocność sesji.
Następnie zgodnie z postanowieniem nr 9/2014 przewodniczący Rady Gminy odczytał proponowany porządek obrad sesji, po czym zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi lub inne propozycje- żadnych propozycji i pytań nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy. Za jego przyjęciem głosowali wszyscy Radni, wyglądał on następująco:
1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)   Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b)   Określnie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
8. Korekta budżetu gminy na 2014 rok-uchwała.
9. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014-2027- podjęcie uchwały.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy Kłomnice oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
11. Komunikaty, wolne wnioski.
12.  Zamknięcie obrad sesji.
Ad.4.
Zgodnie z przyjętymi zasadami protokół z ostatniej sesji był do wglądu w biurze Rady Gminy
i wyłożony przed sesją. Każdy zainteresowany mógł się z nim zapoznać i zgłosić swoje uwagi. Dlatego przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu bez jego odczytywania – za takim przyjęciem głosowali wszyscy Radni. 
 
Ad.5.
Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
1. Sylwester Politański
2. Andrzej Wilk
3. Leszek Wiśniewski
 
 Ad. 6.
Radny Leszek Wiśniewski złożył interpelację na piśmie dotyczącą dalszej budowy kanalizacji Rzerzęczycach – jak w załączeniu.
Ad. 7a.
Radny Wiśniewski L. odczytał projekt uchwały Nr 305/XXXVIII/2014 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi - do projektu uwag nie było.
Radny Ligocki wyraził zadowolenie z podjętej uchwały zaznaczył jednak, że niższe opłaty powinny być dla wszystkich mieszkańców nie tylko dla gospodarstw jednorodzinnych i powinny być podejmowane próby obniżania opłaty za wywóz śmieci.
Wójt Gminy P. Adam Zając podzielił zadnie Radnego Ligockiego powiedział, że obowiązują przetargi
i nie może zrobić nic oprócz odwołania przetargu z powodu braku środków na jego realizację jeżeli ceny będą za wysokie i takie działania będą podejmowane.
Nastąpiło głosowanie za przyjęciem w/w uchwały – za przyjęciem głosowali wszyscy Radni.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie - jak w załączeniu.
Ad.7b.
Radny Wilk A. odczytał projekt uchwały Nr 306/XXXVIII/2014 w sprawieokreślenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Wójt zaznaczył, że zmiana we wzorze polega na wprowadzeniu opłaty od gospodarstw jednoosobowych.
Uwag i zapytań nie było.
Nastąpiło głosowanie: za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy Radni
Przewodniczący P. Jarosław Łapeta stwierdził uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 8.
Radny Politański S. odczytał projekt uchwały Nr 307/XXXVIII/2012 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2014 rok. Zmiany zostały omówione na posiedzeniu Komisji.
Zapytań i uwag nie było. Nastąpiło głosowanie za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy Radni, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad.9.
Radny Wiśniewski L. odczytał projekty Uchwały Nr 308/XXXVIII/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014-2027 .
Przewodniczący dodał, że zmiany zostały wyjaśnione na posiedzeniu Komisji. 
Nastąpiło głosowanie – za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad.10.
Wójt: cyt. „Jeśli chodzi o interpelacje P. Wiśniewskiego odpowiedzi udzielę na piśmie”.
- działalność międzysesyjna:
Od ostatniej sesji czas poświęciłem oprócz pracy w urzędzie na zebrania sołeckie. Starałem się być na każdym tam gdzie z przyczyn niezależnych ode mnie nie mogłem dotrzeć byli pracownicy Urzędu. Nasza obecność na zebraniach była potrzebna. Trwają inwestycje drogowe. Korzystając z okazji zapraszam na oficjalne otwarcie Placu Zabaw przy ul. Parkowej w Kłomnicach w najbliższą sobotę
o godz. 14.00. Trwają prace nad regulaminem targowiska, będziemy spotykać się z osobami, które będą handlować na targowisku w celu ustalenia regulaminu. Odbiór techniczny najprawdopodobniej nastąpi w połowie listopada. Trwa modernizacja Zespołu Szkół w Witkowicach, zmieniamy ogrzewanie na gazowe, które jest ekologiczne i tańsze niż olejem opałowym bo w taki sposób szkoła była ogrzewana do tej pory. W związku z tym koszty utrzymania szkoły będą mniejsze”.
Pytań do Wójta nie było.
 
 
 
Ad.11.
O głos poprosił Radny Powiatowy P. Jan Miarzyński.
Cyt. „W ciągu ostatnich 3 tygodni przeprowadzana była konserwacja rowu melioracyjnego
w Rzekach. Przetarg na scalenie będzie ogłaszany 15.10.2014 roku. Scalenie najprawdopodobniej przesunięte będzie o ponad miesiąc ponieważ trwają rozmowy z rodziną, która nie chce się zgodzić na dokonanie scalenia. Przeprowadzona jeszcze będzie konserwacja rowu w Rzekach i Garnku.
Podsumowując współpracę Powiatu z Gminą Kłomnice pragnę podziękować Wójtowi i Radzie Gminy za owocną współpracę w wyniku której wykonaliśmy 35 km dróg.”
Radnemu Miarzyńskiemu podziękował również Wójt gminy oraz w imieniu wszystkich Radnych Przewodniczący P. Jarosław Łapeta.
Komunikat miał P. Radny Stanisław Matuszczak cyt: „ rozpoczynają się zawody strzeleckie w związku
z tym proszę sołtysów o zapisywanie drużyn sołeckich do mnie lub do P. Dylczyk”.
Pytanie do Radnego zgłosił Sołtys Śpiewak:
- czy zawody mogą być orgaznizowane tak aby wszyscy zawodnicy strzelali z tej samej broni?
Radny Matuszczak: cyt. „jeżeli ustalimy, że strzelamy z jednakowej brani to może tak być, możemy również umówić się tak, że każdy strzela ze swojej broni”.
Wójt: cyt. „z tym problemu nie będzie Stowarzyszenie ma dużo dobrej broni”.
Pytanie Pan Śpiewak złożył również do Wójta:
-czy deklaracje na odbiór śmieci mamy roznosić osobiście, bo jeżeli tak to nie znamy adresów ludzi mieszkających samotnie w związku z tym prosimy o podanie informacji o adresach takich osób wtedy deklaracje rozniesiemy?
Wójt: cyt. „ Sołtysi nie muszą roznosić deklaracji wystarczy aby te deklaracje był u Sołtysów do wzięcia. Poprosimy również księdza aby po mszy św. ogłosił, że takie deklaracje są do odbioru
u Sołtysów będą również wyłożone w Urzędzie Gminy nie możemy podawać adresów ponieważ obowiązuje nas Ustawa o ochronie danych osobowych”.
Ponieważ więcej spraw nie było Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Gminy.
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice:  mgr inż. Jarosław Łapeta
 
Protokołowała: Justyna Kwarciak