artykuł nr 1

Uchwała Nr 12.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014

 

 Uchwała Nr 12.IV.2014
Rady Gminy Kłomnice
 z dnia 29.12.2014r
 
w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 291/XXXVI/2014 w sprawieudzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594 z późn.zm.) oraz art.216 ust.2 pkt.5 i art.220 i 237ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Paragraf 1 Uchwały Nr 291/XXXVI/2014 z dnia 30.07.2014 otrzymuje brzmienie:
Udzielić pomocy finansowej w kwocie 35 097,00 zł dla Powiatu Częstochowskiego na sporządzenie dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Modernizacja ciągu drogowego na odcinku DP 1070S Kruszyna- Zdrowa – Kłomnice – DK 91”.
Dotacja będzie udzielona w 2014 roku - kwota 12 874,00 zł oraz w 2015 roku - kwota 22 223,00 zł
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.