artykuł nr 1

Uchwała Nr 11.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014

Uchwała Nr 11.IV.2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2014r
 
w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 302/XXXVII/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594 z późn.zm.) oraz art.216 ust.2 pkt.5 i art.220 i 237ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm.)
Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje:
§ 1
Paragraf 1 Uchwały Nr 302/XXXVII/2014 z dnia 18.09.2014 otrzymuje brzmienie:
Udzielić pomocy finansowej w kwocie 79 802,00 zł dla Powiatu Częstochowskiego na sporządzenie dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Modernizacja ciągu drogowego DK 1 - Mykanów – Borowno – Witkowice - DK 91 – Rzerzęczyce - Skrzydlów – Krasice – Mokrzesz - DW 786 wraz z przebudową mostu w m. Skrzydlów, długość 20,72 km” Dotacja będzie udzielona w 2014 roku – kwota 41 720,00 zł oraz w 2015 roku kwota 38 082,00 zł.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.