artykuł nr 1

Uchwała nr 7.III.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2014

 

Uchwała Nr 7.III.2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 16 grudnia 2014 r.
 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. , poz. 594 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1381 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.),
 
Rada Gminy Kłomnice
uchwala:
 
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 (Monitor Polski z 2014r., poz. 935) z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 60,00 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.