artykuł nr 1

Uchwała nr 309/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2014

 

Uchwała Nr 309/XXXIX/2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 20.11.2014r
 
w sprawie : przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
 
  Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 i art. 18 ust 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r poz. 1118 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2015 roku.

 

Załączniki:
Załącznik nr 124 KB