artykuł nr 1

Uchwała nr 298/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014

Uchwała Nr 298/XXXVII/2014
Rady G
miny Kłomnice
z dnia 18.09.2014r
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art 6l ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz. 1399) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.) w zw. z uchwałą Nr 168/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr 239/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 3.12.2013r. w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso § 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:
“w sołectwie Witkowice – sołtys wsi P. Nalewajka Małgorzata”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 3.
1.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.