artykuł nr 1

Uchwała nr 294/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.07.2014

 

 Uchwała Nr 294/XXXVI/2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 30.07. 2014 r.
 
 
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2014.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm. art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 856)
 § 1.
Przyjmuje się program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2014, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
 § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 118 KB