artykuł nr 1

Uchwała nr 260/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.03.2014

Uchwała Nr 260/XXXI/2014
Rady Gminy Kłomnice

 z dnia 17.03.2014r
 
w sprawie: przekazania środków finansowych dla policji
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.14 oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z póź. zm) i art.13 ust. 3 ustawy z dnia
6 kwietnia1990 r. o policji (Dz. U. z 2011, Nr 287 poz. 1687 z póź. zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
 §1
Postanawia przekazać z budżetu Gminy Kłomnice na 2014 rok środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Kłomnicach.
  §2  
Warunki przekazania zostaną określone w porozumieniu zawartym przez Wójta Gminy Kłomnice z Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach.
 
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.