artykuł nr 1

Uchwała nr 283/XXXV/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.06.2014

 Uchwała 283/XXXV/2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 13.06.2014r

 
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z póź. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź. zm.)
Rada Gminy Kłomnice uchwala zmiany
w Uchwale Nr 235/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Budżetu Gminy na 2014 rok.
§ 1
  W związku z podpisanym z Ministrem Gospodarki porozumieniem dotyczącym  dofinansowania zadania pn. „ Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Kłomnice” oraz zamiarem realizacji zadania pn. „
Przebudowa skrzyżowania ulic: Skrzydlowskiej, Szkolnej i Ogrodowej w miejscowości Rzerzęczyce”
na podstawie porozumienia z Powiatem Częstochowskim, należy dokonać zmian w budżecie gminy Kłomnice na 2014 rok.
 
§ 2
Zmiany o których mowa w § 1 ogółem przedstawiają się następująco:
- zwiększenie dochodów   109 700,00 zł
- zwiększenie wydatków   109 700,00 zł
 
§ 3
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1143 KB