artykuł nr 1

Uchwała nr 253/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014

 

Uchwała 253/XXX/2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 20.02.2014r
 
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z póź. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź.zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala zmiany
 
w Uchwale Nr 235/XXI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2013r. w sprawie Budżetu Gminy na 2014 rok.
§ 1
 
W związku  Decyzją nr 2782/RR/2013 Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie zwrotu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I” oraz zamiarem zwiększenia kwot dotacji  należy dokonać zmian w Budżecie gminy.
§ 2
 
Zmiany o których mowa w § 1 ogółem nie mają wpływu na wysokość wydatków gminy.
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
 
§ 3
 
Zał. nr 5 do uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr  235/XXI/2013 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 240 KB
Załącznik nr 1142 KB