artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA III KWARTAŁY 2013 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE
ZA III KWARTAŁY 2013 ROKU
Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za III kwartały 2013r.
 
III kwartał 2013 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 3 099 212,54  zł, przy planowanym na rok 2013 deficycie w wysokości 1 704 348,39 zł.  W III kwartałach osiągnięto dochody w wysokości 30 492 637,84 zł (planowane na rok 2013 41 002 888,90  zł) oraz zrealizowano wydatki w wysokości 27 393 425,30 zł (planowane na rok 2013 42 707 237,29 zł).
W III kwartałach 2013r. spłacono kredyty na kwotę 3 234 311,92 zł. Jednocześnie zaciągnięto I ratę  pożyczki w kwocie 16 406,00 zł oraz emitowano jedną serię obligacji na kwotę 400 000,00 zł . Zadłużenie gminy z tytułu  emisji obligacji, kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2013r. wyniosło 12 895 893,98 zł, co stanowi 31,45% planowanych dochodów ogółem.