artykuł nr 1

Uchwała nr 200/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.07.2013

 

UCHWAŁA Nr 200/XXIV/2013
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 4.07.2013r
 
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013–2027
 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012r., poz.1456) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., Nr 86)
 
Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na lata 2013–2027 oraz Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2027 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr 156/XX/2012 z dnia 28.12.2012 otrzymuje brzmienie zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Załącznik nr 2  Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2027  do Uchwały Nr 156/XX/2012 z dnia 28.12.2012 otrzymuje brzmienie zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Przyjmuje się dodatkowe objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013-2027 w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 317 KB
Załącznik nr 2217 KB
Załącznik nr 1393 KB