artykuł nr 1

Informacja o ofercie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 05.10.2012r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” w Rzerzęczycach. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, p.n. „Dofinansowanie klubu sportowego uczestniczącego w klasie okręgowej i drużyn młodzieżowych”. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r, Nr 234, poz. 1536). W dniu 08.10.2012r oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kłomnicach, na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl na okres 7 dni. W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy w Kłomnicach nie wpłynęły żadne uwagi odnośnie złożonej oferty. Wójt Gminy Kłomnice rozpatrzył złożoną ofertę pozytywnie i została przydzielona dotacja w kwocie 10.000 złotych.