artykuł nr 1

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2012.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r, Nr 234, poz. 1536.) oraz Uchwały Nr 87/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011r w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012

WÓJT GMINY KŁOMNICE
OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2012.

I. Rodzaj zadania
1.Celem konkursu ofert jest wybór i dofinansowanie projektów na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012.
2.Zadania, o których mowa w pkt. 1 mogą być realizowane poprzez:
- prowadzenie zajęć treningowych mających na celu przygotowanie zawodników do rywalizacji w rozgrywkach w różnych dyscyplinach sportowych,
- uczestniczenie w rozgrywkach sportowych,
- organizację imprez rekreacyjno- sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- utrzymanie bazy sportowej w stanie umożliwiającym prowadzenie zajęć i zawodów sportowych,
- prowadzenie dyscyplin sportowych i rekreacyjnych poprzez organizację zawodów i otwartych turniejów sportowych dla mieszkańców gminy Kłomnice.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Na realizację przedmiotowego zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 60.000 zł.
III. Zasady przyznawania dotacji. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r, Nr 6, poz. 25).
Nie będą rozpatrywane oferty:
- złożone przez podmioty nie będące organizacjami działającymi statutowo w obszarze kultury fizycznej i sportu,
- niekompletne i nieprawidłowo wypełnione,
- złożone po terminie,
- podpisane przez osoby nieuprawnione.
Dotacja przekazana będzie na podstawie umowy o wykonanie zadania publicznego na warunkach według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r, w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r, Nr 6, poz. 25 ).

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1.Realizacja zadania powinna nastąpić od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2012r. Dotacja zostanie udzielona w formie wsparcia. Oferent powinien się wykazać, co najmniej 5% wkładem własnym. Wkład własny może być wykazany jako wkład pracy wolontariuszy, bądź pracę społeczną członków.
2.Koszty pokrywane z dotacji to: wynagrodzenia trenerów, zakup sprzętu sportowego, zakup odzieży i obuwia sportowego, zakup napojów dla zawodników, opłaty licencyjne, startowe i ubezpieczeniowe, obsługa księgowa, utrzymanie obiektu sportowego, wynajem obiektów sportowych na zawody, usługi transportowe, wyposażenie apteczki, opłaty sędziowskie, zakup pucharów, dyplomów.

V. Termin składania ofert.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Kłomnicach, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103 w zamkniętej kopercie z napisem: „ Konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ” w terminie do dnia 02.04.2012r. do godz. 15.00.
Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/ innego rejestru lub ewidencji,
- oświadczenie o aktualności, jeżeli Statut jest w posiadaniu Urzędu Gminy w Kłomnicach i nie uległ zmianie,
- w przypadku zmiany Statutu należy dołączyć do oferty aktualną kserokopię.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 03.04.2012r o godz. 10.00 przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Kłomnice.
Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa uwzględni następujące kryteria:
a)w pierwszej kolejności oferty oceni pod względem formalnym;
b)następnie pod względem merytorycznym:
- oceni możliwość realizacji zadania przez oferenta,
- oceni przedstawioną kalkulację kosztów zadania.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Wyboru ofert dokona Wójt Gminy Kłomnice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Kłomnice.

VII. W roku 2011 na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gmina Kłomnice wydatkowała kwotę 145.000 złotych.
 

Podział dotacji był następujący:

 

Lp.

 

 

Nazwa organizacji

 

 

Kwota przyznanej dotacji

 

1

Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Rzerzęczyce

31.000 zł

2

Związek Harcerstwa Polskiego w Częstochowie

1.500 zł

3

Stowarzyszenie Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z Naturą „GRUSZKA” Rzerzęczyce

1.500 zł

4

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole w Witkowicach

2.500 zł

5

Stowarzyszenie „ Jedność w Działaniu” Zawada

2.500 zł

6

Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice

68.000 zł

7

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice

10.000 zł

8

Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat ” Skrzydlów

3.000 zł

9

Klub Sportowy „WARTA” Zawada

25.000 zł

 

VIII. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Katarzyna Duda- inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok. 209 Urzędu Gminy w Kłomnicach, tel. 34 3281 122, wew. 123.