artykuł nr 1

Zarządzenie nr 147/2012 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.12.2012

 

OR.0050.147.2012
Zarządzenie Nr 147/2012
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 31.12.2012r
 
w sprawie: zmian w planie finansowym na 2012r.
 
  Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 96/XII/2011 z dnia 29.12.2011r. oraz na podstawie art.249 ust.1 pkt.2, ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zmian.) jak również z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice nr 146/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie zmian w budżecie zarządza się, co następuje:
§ 1
Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2012 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1105 KB