artykuł nr 1

Zarządzenie nr 131/2012 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.11.2012

OR.0050.131.2012
ZARZĄDZENIE NR 131/2012
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 30.11.2012 roku 
 
w sprawie ustalenia terminu wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach w grudniu 2012 roku.
Na podstawie art. 1042 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kłomnicach

zarządza się, co następuje:
 
§1. Ustala się, że w grudniu 2012 roku wypłata wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach nastąpi w dniu 21 grudnia 2012 roku.
§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.