artykuł nr 1

Uchwała nr 143/XVIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.10.2012

Uchwała NR 143/XVIII/2012
RADY GMINY KŁOMNICE
Z DNIA 23.10.2012 r.
W sprawie zmiany Uchwały Nr 241/XXXIII/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.01.2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, ust. 2 pkt 3, art. 47 ust. 3, art.51 ust 1, art. 53 ust. 1, art.. 96 ust. 2 i 4 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 – j.t.)
Rada Gminy Kłomnice
uchwala co następuje:
§ 1
W uchwale Nr 241/XXXIII/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.01.2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych wprowadza się następującą zmianę:
§ 4. załącznika Nr 1 do ww. uchwały otrzymuje brzmienie:
 „Ustala się szczegółowe zasady odpłatności, ponoszone przez osoby przebywające w placówkach, zgodnie z tabelą":
% kryterium dochodowego osoby określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej
Wysokość odpłatności osoby
do 100%
bezpłatnie
powyżej 100%
100% kosztów utrzymania nie więcej niż 70% dochodów osoby
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego