artykuł nr 1

Uchwała nr 142/XVIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.10.2012

 

Uchwała NR 142/XVIII/2012
RADY GMINY KŁOMNICE
z dnia 23.10.2012r.
 
w sprawie: podziału Gminy Kłomnice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 
Na podstawie art.419 § 2 i 4 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21,poz.112 z póżn.zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.Przepuisy wprowadzające ustawę-Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21,poz.113 z późn.zm) oraz art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn.zm.),na wniosek Wójta Gminy Kłomnice
Rada Gminy Kłomnice
uchwala co następuje:
§ 1.Dokonuje się podziału Gminy Kłomnice na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
§ 2.Numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr 301/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody wyborcze.
§ 5.Uchwałę ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kłomnice i w sołectwach.
§ 6.Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.
§ 7.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Kłomnice obejmującej lata 2010-2014

 

Załączniki:
Załącznik nr 115 KB