artykuł nr 1

Uchwała nr 118/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.05.2012

Uchwała 118/XV/2012
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 9.05.2012r
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2011 rok, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Kłomnice za 2011 rok, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłomnice absolutorium, informacją o stanie mienia, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.