artykuł nr 1

Uchwała nr 114/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2012

Uchwała Nr 114/XIV/2012
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 12.03.2012r

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 17 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm./oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r o funduszu sołeckim /Dz.U. z 2009r Nr 52, poz.420 z późn. zm./

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie na 2013 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.