artykuł nr 1

Uchwała nr 113/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2012

Uchwała Nr 113/XIV/2012
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 12.03.2012r

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Kłomnice na 2012 rok pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu z przeznaczeniem na wspólne sfinansowanie zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej Kłomnice - Rzerzęczyce – Skrzydlów” w kwocie 44 680,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.