artykuł nr 1

Uchwała nr 112/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2012

Uchwała Nr 112/XIV/2012
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 12.03.2012r

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 99/XIII/2012 z dnia 08.02.2012 o pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje

§ 1. Uchyla się w całości Uchwałę Rady Gminy Kłomnice Nr 99/XIII/2012 z dnia 08.02.2012 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego w kwocie 44 680,00 zł
na wspólne sfinansowanie zadanie drogowego związanego z renowacją rowów przydrożnych na dł. 2,0 km wraz z wykonaniem zjazdów na drogi gminne z drogi powiatowej nr 1019 S Witkowice-Borowno i wykonanie przepustu na DP 1029 S w m. Karczewice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.