artykuł nr 1

Uchwała nr 111/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2012

Uchwała 111/XIV/2012
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 12.03.2012r

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Kłomnice pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu z przeznaczeniem na wspólne sfinansowanie w latach 2012-2013 zadania drogowego pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1024 S DK1-Kłomnice-Pacierzów-Karczewice-Garnek” dł. 7,9 km.

§ 2. Kwota udzielenia pomocy finansowej:
1)w 2012 roku 400 000,00 zł,
2)w 2013 roku 720 000,00 zł,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.